Kon­kurs recy­ta­tor­ski pt. „Brze­chwa teatralnie”

Dnia 17 listo­pa­da 2023 roku w oddzia­łach przed­szkol­nych odbył się kon­kurs recy­ta­tor­ski pt. „Brze­chwa teatral­nie”, zor­ga­ni­zo­wa­ny przez panią Beatę Rie­giel, panią Darię Lewin-Dzia­nach oraz panią Iwo­nę Kre­fta. Głów­ny­mi cela­mi kon­kur­su była popu­la­ry­za­cja lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej auto­ra Jana Brze­chwy, roz­wi­ja­nie pre­dys­po­zy­cji i talen­tu recy­ta­tor­skie­go dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym.


W kon­kur­sie bra­ły udział przed­szko­la­ki w kate­go­rii wie­ko­wej 5–6 lat­ki. Pod­czas wystę­pów na sce­nie wszyst­kie dzie­ci wyka­za­ły się wiel­ką odwa­gą, świet­nym przy­go­to­wa­niem i wspa­nia­le zapre­zen­to­wa­ły się w zna­nych i mniej zna­nych wier­szach Jana Brze­chwy. Zma­ga­nia uczest­ni­ków oce­nia­ło jury w skła­dzie: pani Karo­li­na Mach, pani Wero­ni­ka Engel­brecht oraz pani Moni­ka Łap­czuk. Jury oce­nia­ło sto­pień opa­no­wa­nia wier­sza, tem­po wypo­wie­dzi, pra­wi­dło­wą wymo­wę, ton gło­su i ogól­ne wra­że­nie. Wystę­pu­ją­cym dzie­ciom kibi­co­wa­li zapro­sze­ni rodzi­ce. Każ­dy występ nagra­dza­ny był grom­ki­mi bra­wa­mi, a jury mia­ło trud­ne zada­nie, aby wyło­nić zwy­cięz­ców. Po obra­dach ogło­si­ło wyni­ki. W kate­go­rii dzie­ci 3–4 letnich: 
I miej­sce: Ray­an Dawidowski 
II miej­sce: Mar­ty­na Skierka
III miej­sce: Nina Zimny
Wyróż­nie­nie otrzy­ma­li: Pau­li­na Kasper­czuk, Kor­dian Lade­mann, Jago­da Szulz.
Wszy­scy mali arty­ści po wspa­nia­łych wystę­pach otrzy­ma­li duże bra­wa, nagro­dy i pamiąt­ko­we dyplomy.

Wstecz