Kon­kurs recy­ta­tor­ski poezji polskiej

1Dnia 25.02.2020 roku o godzi­nie 13.30 w sali nr 207 odby­ły się eli­mi­na­cje do Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Poezji Pol­skiej dla klas IV-VI.Uczniowie pre­zen­to­wa­li wie­le cie­ka­wych utwo­rów twór­ców pol­skich, naj­czę­ściej poja­wia­ły się wier­sze Julia­na Tuwi­ma  i Wisła­wy Szymborskiej.
Jury po nara­dzie wyróż­ni­ło nastę­pu­ją­ce  oso­by: 
I  MIEJSCE EX AEQUO: Wik­to­ria Wołod­ko i Aga­ta Doering
WYRÓŻNIENIA: Lau­ra Rut­kow­ska, Fau­sty­na Bie­sek, Oskar Maj­da, Nikol Ani­sie­wicz. Wik­to­ria Wołod­ko i Aga­ta Doering będę repre­zen­to­wa­ły szko­łę na eli­mi­na­cjach gmin­nych w Sychowie.

Wstecz