Konkurs recy­ta­tors­ki poezji polskiej

1Dnia 25.02.2020 roku o godzinie 13.30 w sali nr 207 odbyły się elim­i­nac­je do Wojew­ódzkiego Konkur­su Recy­ta­torskiego Poezji Pol­skiej dla klas IV-VI.Uczniowie prezen­towali wiele ciekawych utworów twór­ców pol­s­kich, najczęś­ciej pojaw­iały się wier­sze Juliana Tuwima  i Wisławy Szymborskiej.
Jury po naradzie wyróżniło następu­jące  oso­by: 
I  MIEJSCE EX AEQUO: Wik­to­ria Wołod­ko i Aga­ta Doering
WYRÓŻNIENIA: Lau­ra Rutkows­ka, Fausty­na Biesek, Oskar Maj­da, Nikol Anisiewicz. Wik­to­ria Wołod­ko i Aga­ta Doer­ing będę reprezen­towały szkołę na elim­i­nac­jach gmin­nych w Sychowie.

Wstecz