Kon­kurs Recy­ta­tor­ski Lite­ra­tu­ry Kaszubskiej 

SP konkurs Rm 4Dnia 28 mar­ca 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go prze­pro­wa­dzo­no eli­mi­na­cje szkol­ne XLVII Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Lite­ra­tu­ry Kaszub­skiej „Rod­nô Mòwa” .Komi­sja kon­kur­so­wa prze­słu­cha­ła uczest­ni­ków w  kate­go­riach wie­ko­wych. Usta­le­nia Komi­sji przed­sta­wia­ją się w spo­sób następujący:


Gru­pa przedszkolna 

I miej­sce Wero­ni­ka Janeczk OP 6A

II miej­sce Ame­lia Sobiec­ka OP 6F

III miej­sce Maja Cyra OP 6A

Wyróż­nie­nia: Bła­żej Tokar­ski OP 6A; Fran­ci­szek Richert OP 6A

 

Ucznio­wie klas I – III

I miej­sce Anto­ni­na Lew­nau  II b ;   

II miej­sce Tymon Sus­dorf  II c

III miej­sce Anto­ni­na Hirsz III f; ex aequo Ksa­we­ry Wencel I b

Wyróż­nie­nia: Zuzan­na Kowal­ska III d, Wik­to­ria Wick III d, Gra­cjan Topp III a, Aga­ta Bar­gań­ska III a

 

Ucznio­wie klas IV – VI

I miej­sce   Kin­ga Baruch  VIf

II miej­sce Aga­ta Gru­ba I V b 

III miej­sce Szy­mon Bara­now­ski IV f

Wyróż­nie­nia: Mar­cel Bob­kow­ski II f, Mak­sy­mi­lian Baruch VI f

  Recy­ta­to­rzy, któ­rzy zaję­li miej­sca od I do III  będą repre­zen­to­wać Szko­łę Pod­sta­wo­wą im. Lecha Bąd­kow­skie­go pod­czas eli­mi­na­cji gmin­nych „Rod­ny Mòwë” 11 kwiet­nia 2018 r. (śro­da) o godz. 10:00 w Gmin­nej Biblio­te­ce im. Leona Rop­pla  w Luzinie.

Komi­sja kon­kur­so­wa pra­co­wa­ła w składzie:

Mie­czy­sław Bistroń – przewodniczący …………………………………………….

Miro­sła­wa Mar­szew­ska – członek ……………………………………………..

Mag­da­le­na Richert – członek ………………………………………………

Żane­ta Szy­me­row­ska – członek ………………………………………………
Wstecz