Kon­kurs recy­ta­tor­ski „Jesień w kolo­ro­wej sukien­ce” w oddzia­łach przed­szkol­nych 6B, 6C, 6D.

Dnia 26 paź­dzier­ni­ka wycho­waw­cy grup OP 6B, OP 6C i OP 6D zor­ga­ni­zo­wa­li kon­kurs recy­ta­tor­ski „Jesień w kolo­ro­wej sukien­ce” w ramach zadań Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa. Komi­sja Kon­kur­so­wa w skła­dzie: Daria Lewin-Dzia­nach, Mał­go­rza­ta Hebel,Monika Łap­czuk, Iwo­na Roga­la Patry­cja Zabo­row­ska bra­ła pod uwa­gę kry­te­ria, takie jak opa­no­wa­nie tek­stu, eks­pre­sja wypo­wie­dzi oraz ogól­ny wyraz arty­stycz­ny i wyło­ni­ła nastę­pu­ją­cych laureatów:
I miej­sce — Jakub Geliń­ski (OP 6C)
II miej­sce — Oli­wia Jarzą­bek (OP 6B)
III miej­sce — Klau­dia Dob­bek (OP 6D).
Zapra­sza­my do obej­rze­nia fil­mi­ku z prze­pro­wa­dzo­ne­go kon­kur­su i raz jesz­cze gra­tu­lu­je­my zwycięzcom!