” Świę­ty Jan Paweł II — Idźmy naprzód z nadzieją”

W konkur­sie ogrubba i bladowskarga­ni­zowanym przez Powia­towy Zespół Placówek Oświa­towo- Wychowaw­czych w Wejherowie wzięło udzi­ał 38 osób. Wśród lau­re­atów są dwie uczen­nice Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie. Miejsce II zdobyła Weroni­ka Blad­ows­ka z kl. V a, nato­mi­ast  wyróżnie­nie — Kinga Grub­ba z kl. VI e.
Wręcze­nie nagród odbyło się w Muzeum Piśmi­en­nict­wa i Muzy­ki Kaszub­sko- Pomorskiej w Wejherowie. Udzi­ał w konkur­sie, a tym bardziej zdoby­cie nagród, jest dla nas wszys­t­kich wielkim sukcesem.

Wstecz