” Świę­ty Jan Paweł II — Idź­my naprzód z nadzieją”

W kon­kur­sie ogrubba i bladowskarga­ni­zo­wa­nym przez Powia­to­wy Zespół Pla­có­wek Oświa­to­wo- Wycho­waw­czych w Wej­he­ro­wie wzię­ło udział 38 osób. Wśród lau­re­atów są dwie uczen­ni­ce Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie. Miej­sce II zdo­by­ła Wero­ni­ka Bla­dow­ska z kl. V a, nato­miast  wyróż­nie­nie — Kin­ga Grub­ba z kl. VI e.
Wrę­cze­nie nagród odby­ło się w Muzeum Piśmien­nic­twa i Muzy­ki Kaszub­sko- Pomor­skiej w Wej­he­ro­wie. Udział w kon­kur­sie, a tym bar­dziej zdo­by­cie nagród, jest dla nas wszyst­kich wiel­kim sukcesem.

Wstecz