Kon­kurs pla­stycz­ny „ Moja ulu­bio­na książ­ka” w gru­pach OP 6B i OP 5A

1W dniach 19 i 24 paź­dzier­ni­ka w oddzia­łach przed­szkol­nych 6B i 5A wycho­waw­cy grup, p. Iwo­na Roga­la oraz p. Joan­na Nasta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ły kon­kurs pla­stycz­ny „Moja ulu­bio­na książ­ka” w ramach reali­za­cji zadań Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa. Zada­niem dzie­ci było stwo­rze­nie okład­ki swo­jej ulu­bio­nej książ­ki.
Komi­sja Kon­kur­so­wa bio­rąc pod uwa­gę kry­te­ria, takie jak kre­atyw­ność, sto­pień trud­no­ści wyko­na­nia oraz jakość i este­ty­kę pra­cy wyło­ni­ła nastę­pu­ją­cych zwycięzców:
I miej­sce — Leon Krau­za (OP 5A)
II miej­sce — Maja Bach (OP 6B)
III miej­sce — Julia Sku­rat (OP 5A). 
Wyróż­nio­no rów­nież trzy pra­ce pla­stycz­ne, któ­rych auto­ra­mi są: 
Mile­na Neu­bert (OP 6B)
Maja Warze­cha (OP 5A) 
Miłosz Figlon (OP 6B).
Ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z prze­pro­wa­dzo­ne­go kon­kur­su i raz jesz­cze gra­tu­lu­je­my zwycięzcom!


Wstecz