Kon­kurs pla­stycz­ny ‘’Jesień w lesie’’ w oddzia­łach przedszkolnych

1Dnia 5 paź­dzier­ni­ka 2021 r. w oddzia­łach przed­szkol­nych 0P5C oraz 0P6C został ogło­szo­ny kon­kurs pla­stycz­ny pt: ‘’Jesień w lesie’’. Celem kon­kur­su było roz­wi­ja­nie kre­atyw­no­ści, posze­rze­nie wie­dzy z zakre­su róż­nych tech­nik pla­stycz­nych oraz dostrze­ga­nie zmian w przy­ro­dzie cha­rak­te­ry­stycz­nych dla jesieni.
25 paź­dzier­ni­ka komi­sja kon­kur­so­wa w skła­dzie: Maria Pobłoc­ka, Mag­da­le­na Hinz i Joan­na Białk przy­zna­ła ex aequo dwa pierw­sze miej­sca, dwa dru­gie, dwa trze­cie i wyróżnienia.

0P5C

  • I miej­sce – Zuzan­na Samp, Maja Formela
  • II miej­sce – Han­na Krau­za, Leon Wasylka
  • III miej­sce – Pau­li­na Kasper­czuk, Wik­to­ria Preihs

wyróż­nie­nia – Fran­ci­szek Brzo­zow­ski, Woj­ciech Romp­ca, Aure­lia Semak

0P6C

  • I miej­sce – Julia Wedel­städt, Zuzan­na Janeczk
  • II miej­sce – Hele­na Tobia­ska, Natan Jarzembiński
  • III miej­sce – Mak­sy­mi­lian Warze­cha, Igor Bach

wyróż­nie­nia – Jan Lisiń­ski, Han­na Patelczyk

Wszyst­kim uczest­ni­kom gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my za udział w konkursie.


Wstecz