Konkurs plas­ty­czny ‘’Jesień w lesie’’ w odd­zi­ałach przedszkolnych

1Dnia 5 październi­ka 2021 r. w odd­zi­ałach przed­szkol­nych 0P5C oraz 0P6C został ogłos­zony konkurs plas­ty­czny pt: ‘’Jesień w lesie’’. Celem konkur­su było rozwi­janie kreaty­wnoś­ci, posz­erze­nie wiedzy z zakre­su różnych tech­nik plas­ty­cznych oraz dostrze­ganie zmi­an w przy­rodzie charak­terysty­cznych dla jesieni.
25 październi­ka komis­ja konkur­sowa w składzie: Maria Pobłoc­ka, Mag­dale­na Hinz i Joan­na Białk przyz­nała ex aequo dwa pier­wsze miejs­ca, dwa drugie, dwa trze­cie i wyróżnienia.

0P5C

  • I miejsce – Zuzan­na Samp, Maja Formela
  • II miejsce – Han­na Krauza, Leon Wasylka
  • III miejsce – Pauli­na Kasper­czuk, Wik­to­ria Preihs

wyróżnienia – Fran­ciszek Brzo­zows­ki, Woj­ciech Romp­ca, Aure­lia Semak

0P6C

  • I miejsce – Julia Wedel­städt, Zuzan­na Janeczk
  • II miejsce – Hele­na Tobi­as­ka, Natan Jarzembiński
  • III miejsce – Maksy­mil­ian Warzecha, Igor Bach

wyróżnienia – Jan Lisińs­ki, Han­na Patelczyk

Wszys­tkim uczest­nikom grat­u­lu­je­my i dzięku­je­my za udzi­ał w konkursie.


Wstecz