Kon­kurs pla­stycz­no — ekologiczny

18 maja w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Ks. Jana Twar­dow­skie­go w Bar­ło­mi­nie odby­ło się uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród uczest­ni­kom kon­kur­su pla­stycz­no-eko­lo­gicz­ne­go „Odno­wio­ne, tra­dy­cyj­ne sady przy­do­mo­we, pięk­nie kwit­ną i owo­ce rodzą bar­dzo zdro­we”. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ło czwo­ro laureatów:
Anto­ni­na Lew­nau i Dawid Kwi­dzyń­ski z kl. II b, Seba­stian Kata z kl. III d i Wik­to­ria Wołod­ko z kl. IVe. Orga­ni­za­to­rzy zapro­si­li lau­re­atów na pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną przy­go­to­wa­ną przez gru­pę „Świe­ża­ków”. Z pre­zen­ta­cji ucznio­wie dowie­dzie­li się o zna­cze­niu zakła­da­nia sadów z tra­dy­cyj­ny­mi odmia­na­mi drzew owo­co­wych. Po wrę­cze­niu nagród ucznio­wie wraz z opie­ku­na­mi zosta­li zapro­sze­ni na słod­ki poczęstunek.

Wstecz