Konkurs plas­ty­czno — ekologiczny

18 maja w Szkole Pod­sta­wowej im. Ks. Jana Twar­dowskiego w Barło­minie odbyło się uroczyste wręcze­nie nagród uczest­nikom konkur­su plas­ty­czno-eko­log­icznego „Odnowione, trady­cyjne sady przy­do­mowe, pięknie kwit­ną i owoce rodzą bard­zo zdrowe”. Naszą szkołę reprezen­towało czworo laureatów:
Anton­i­na Lew­nau i Daw­id Kwidzyńs­ki z kl. II b, Sebas­t­ian Kata z kl. III d i Wik­to­ria Wołod­ko z kl. IVe. Orga­ni­za­torzy zaprosili lau­re­atów na prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną przy­go­towaną przez grupę „Świeżaków”. Z prezen­tacji uczniowie dowiedzieli się o znacze­niu zakłada­nia sadów z trady­cyjny­mi odmi­ana­mi drzew owocowych. Po wręcze­niu nagród uczniowie wraz z opieku­na­mi zostali zaproszeni na słod­ki poczęstunek.

Wstecz