Kon­kurs o patro­nie szkoły

davTra­dy­cyj­nie marzec jest świę­tem  Patro­na Szko­ły – Lecha Bąd­kow­skie­go. Z tej oka­zji został zor­ga­ni­zo­wa­ny kon­kurs wie­dzy o Lechu Bąd­kow­skim dla klas IV – VI pt. „Poznaj nasze­go patro­na – Lecha Bąd­kow­skie­go”.. Odbył się on dnia 5 mar­ca 2018 r. Udział w nim wzię­ło 14 zespo­łów kla­so­wych w skła­dach 3‑osobowych. Ucznio­wie musie­li wyka­zać się wie­dzą na temat życia i dzia­łal­no­ści nasze­go patro­na. Naj­młod­si nato­miast, przy­stą­pi­li do zma­gań pla­stycz­nych pt. „Obra­zek z życia Lecha Bąd­kow­skie­go”. Ogó­łem wpły­nę­ło 98 prac.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO:
Kate­go­ria „0P4”

Seba­stian Majewski I miej­sce
Oli­wier Białk II miej­sce

Kate­go­ria „0P5 — A”

Eli­za Hebel  I miej­sce
Kin­ga Bertrand II miej­sce

Kate­go­ria  „0P6”

Kor­ne­lia Henig I miej­sce C
Eli­za Wica II miej­sce B
Micha­li­na Lewicka III miej­sce E

Kate­go­ria „Kla­sy I”

Mar­ty­na Top I miej­sce E
Oli­wia Richert II miej­sce E
Mate­usz Miotk III miej­sce E

Kate­go­ria „Kla­sy II”

Kac­per Klein I miej­sce A
Adam Kaczy­kow­ski II miej­sce B
Michał Roda III miej­sce A

 Kate­go­ria „Kla­sy III”

Anto­ni­na Hirsz I miej­sce F
Wik­to­ria Łaga II miej­sce B
Anto­ni­na Gajowska III miej­sce E

WYNIKI KONKURSU WIEDZY:

I MIEJSCE – 45 pkt.

ZESPÓŁ KLASA
Oli­wia Berlak VI E
Oli­wia Holender VI E
Wero­ni­ka Westphal VI E

II MIEJSCE – 42 pkt.

ZESPÓŁ KLASA
Daria Dampc IV A
Niko­dem Labudda IV A
Oskar Toma­sik IV A

III MIEJSCE – 40 pkt.

IMIĘ I NAZWISKO KLASA
Wero­ni­ka Bladowska V A
Mar­ta Gelinska V A
Kata­rzy­na Rojewska V A


Wstecz