Kon­kurs o patro­nie szko­ły-Lechu Bądkowskim

konkursTra­dy­cyj­nie w mar­cu obcho­dzi­my Świę­to Szko­ły. Szcze­gól­nie w tym uro­czy­stym dniu pamię­ta­my o naszym patro­nie-Lechu Bąd­kow­skim. Z tej oka­zji w dniu 13 mar­ca 2024 r., został prze­pro­wa­dzo­ny finał szkol­ny kon­kur­su wie­dzy o Lechu Bąd­kow­skim dla klas IV-VIII pt. „Poznaj nasze­go patro­na-Lecha Bąd­kow­skie­go”. Zawo­dy roze­gra­ne zosta­ły w dwóch kate­go­riach: klas IV-VI oraz VII-VIII. Nagro­dy i dyplo­my naszym lau­re­atom wrę­cza­ła cór­ka Lecha Bąd­kow­skie­go, pani Sła­wi­na Kosmulska.
Oto lista nagrodzonych:

Kate­go­ria klas IV – VI
1. Kaje­tan For­me­la V B
2. Paweł Gru­ba VI A
3. Eli­za Wica VI C
Kate­go­ria klas VII – VIII
1. Anto­ni­na Rosak VII D
2. Zuzan­na Klas VII D
3. Fran­ci­szek Kosz­nik VIII A
Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów!

Wstecz