Kon­kurs Liga Mate­ma­tycz­na im. Zdzi­sła­wa Matuskiego

1Już po raz dwu­dzie­sty trze­ci Aka­de­mia Pomor­ska w Słup­sku wspól­nie z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Słup­sku zachę­ca­ła wszyst­kich uczniów szkół pod­sta­wo­wych i szkół ponad­pod­sta­wo­wych do udzia­łu w kolej­nej edy­cji Ligi Mate­ma­tycz­nej im. Zdzi­sła­wa Matu­skie­go, kon­kur­su dla wytrwa­łych, zdol­nych miło­śni­ków kró­lo­wej nauk-MATE­MA­TY­KI. Wie­lu uczniów naszej szko­ły przy­stą­pi­ło do rywa­li­za­cji. Przez trzy mie­sią­ce, od paź­dzier­ni­ka do grud­nia, otrzy­my­wa­li pięć zadań do samo­dziel­ne­go rozwiązania.
Do roz­wią­zy­wa­nia zadań uczest­ni­cy kon­kur­su wyko­rzy­sty­wa­li wie­dzę, sys­te­ma­tycz­nie ją utrwa­la­li i roz­wi­ja­li. Etap ten był eli­mi­na­cją do ćwierć­fi­na­łu kon­kur­su dla klas 7–8, a pół­fi­na­łu dla klas 4–6.Dzięki swo­jej cięż­kiej pra­cy i wytrwa­ło­ści dwie uczen­ni­ce naszej szko­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ło się do fina­łu. Finał odbył się 23 kwiet­nia. Tytuł fina­li­sty otrzy­ma­ła Alek­san­dra Kancz­kow­ska, a tytuł lau­re­at­ki otrzy­ma­ła Julia Tyszer. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my im dal­szych sukcesów!


Wstecz