Konkurs Kaszub­skiej Pieśni Bożonarodzeniowej

7Dnia 26 stycz­nia 2018 r. odbył się w Sze­mudzie XIII Pomors­ki Konkurs Kaszub­skiej Pieśni Bożonar­o­dzeniowej. Do kon­kur­su przys­tąpiły dzieci i młodzież ze szkół , gim­nazjów, szkół pon­adg­im­naz­jal­nych i dorośli z całego wojew­ództ­wa pomorskiego.

Szkołę Pod­sta­wo­wą nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie repre­zen­to­wa­ł zespół  ”Luz­ińskie Dzwonecz­ki”, w składzie : Her­man Wik­to­ria kl. I b, Wen­cel Ksaw­ery kl. I b, Wiśniews­ka Lena kl. I c, Rosak Tosia  kl. I c, Kafel Mar­ty­na kl. IIc, Stankows­ka Aga­ta  kl. II a, Dampz Mał­gosia kl. III e, Szul­ta Zuzia kl. III e, Hirsz Tosia kl. III f, oraz solist­ka z klasy I a Kor­nelia Siko­ra, która zdobyła wyróżnie­nie. Grat­u­lu­je­my lau­re­atom. Cieszymy się ze wspól­nego spędzenia cza­su w miłej atmos­ferze kolę­dowa­nia w języku kaszubskim.


Wstecz