Kon­kurs Kaszub­skiej Pie­śni Bożonarodzeniowej

7Dnia 26 stycz­nia 2018 r. odbył się w Sze­mu­dzie XIII Pomor­ski Kon­kurs Kaszub­skiej Pie­śni Bożo­na­ro­dze­nio­wej. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ły dzie­ci i mło­dzież ze szkół , gim­na­zjów, szkół ponad­gim­na­zjal­nych i doro­śli z całe­go woje­wódz­twa pomorskiego.

Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie repre­zen­to­wa­ł zespół  ”Luziń­skie Dzwo­necz­ki”, w skła­dzie : Her­man Wik­to­ria kl. I b, Wencel Ksa­we­ry kl. I b, Wiśniew­ska Lena kl. I c, Rosak Tosia  kl. I c, Kafel Mar­ty­na kl. IIc, Stan­kow­ska Aga­ta  kl. II a, Dampz Mał­go­sia kl. III e, Szul­ta Zuzia kl. III e, Hirsz Tosia kl. III f, oraz solist­ka z kla­sy I a Kor­ne­lia Siko­ra, któ­ra zdo­by­ła wyróż­nie­nie. Gra­tu­lu­je­my lau­re­atom. Cie­szy­my się ze wspól­ne­go spę­dze­nia cza­su w miłej atmos­fe­rze kolę­do­wa­nia w języ­ku kaszubskim.


Wstecz