Kon­kurs „Drze­wo gene­alo­gicz­ne mojej rodziny”

1W paź­dzier­ni­ku dla kla­sy 1a został zor­ga­ni­zo­wa­ny kon­kurs pt. „Drze­wo gene­alo­gicz­ne mojej rodzi­ny”, ucznio­wie wraz z rodzi­ca­mi bar­dzo zaan­ga­żo­wa­li się w wyko­na­nie prac. W tym tygo­dniu odby­ło się pod­su­mo­wa­nie kon­kur­su oraz wrę­cze­nie pamiąt­ko­wych dyplomów.

 
Wstecz