Naj­młod­si czy­ta­ją w języ­ku kaszubskim

8 listo­padP1070184a 2017 r.  w czy­tel­ni Biblio­te­ki  Gmin­nej im. Leona Rop­pla odby­ły się eli­mi­na­cje kon­kur­su czy­tel­ni­cze­go w języ­ku kaszub­skim  Méster Bël­négò Czëta­niô. Kon­kurs o ran­dze woje­wódz­kiej odby­wa się już po raz czwar­ty. Ucznio­wie mie­li do prze­czy­ta­nia tek­sty trzech auto­rów: Jerze­go Sam­pa „Zaklãtô ste­gna”, Janu­sza Mamel­skie­go „Mack” oraz Jana Drzeż­dżo­na „Bro­wãdë”.
Do eli­mi­na­cji gmin­nych przy­stą­pi­ło łącz­nie 27 uczest­ni­ków w trzech kate­go­riach wie­ko­wych. Komi­sja pra­co­wa­ła w skła­dzie —  Maria Kro­śnic­ka, Teo­fil Siroc­ki oraz Marek Zelew­ski.  Przy­zna­no nastę­pu­ją­ce miej­sca: w kate­go­rii klas I – III 1. miej­sce zaję­ła Anto­ni­na Hirsz, 2. miej­sce Zuzan­na Kowal­ska, 3. miej­sce przy­pa­dło Nata­lii Siroc­kiej, zaś wyróż­nie­nie otrzy­mał Sta­ni­sław Miotk. Wszy­scy w naj­młod­szej kate­go­rii wie­ko­wej są ucznia­mi Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie i będą repre­zen­to­wać gmi­nę Luzi­no pod­czas eli­mi­na­cji powia­to­wych, któ­re odbę­dą się w wej­he­row­skim muzeum.Zarząd luziń­skie­go Oddzia­łu Zrze­sze­nia Kaszub­sko – Pomor­skie­go gra­tu­lu­je uczest­ni­kom i nauczy­cie­lom przy­go­to­wu­ją­cym dzie­ci  i mło­dzież do kon­kur­su, zaś wszyst­kim spon­so­rom dzię­ku­je­my za wspar­cie tej jak­że waż­nej dla pod­trzy­ma­nia  żywej kaszubsz­czy­zny inicjatywy

Wstecz