Najmłod­si czy­ta­ją w języku kaszubskim

8 listopadP1070184a 2017 r.  w czytel­ni Bib­liote­ki  Gmin­nej im. Leona Rop­pla odbyły się elim­i­nac­je konkur­su czytel­niczego w języku kaszub­skim  Méster Bël­négò Czë­taniô. Konkurs o randze wojew­ódzkiej odby­wa się już po raz czwarty. Uczniowie mieli do przeczy­ta­nia tek­sty trzech autorów: Jerzego Sam­pa „Zak­lãtô steg­na”, Janusza Mamel­skiego „Mack” oraz Jana Drzeżdżona „Browãdë”.
Do elim­i­nacji gmin­nych przys­tąpiło łącznie 27 uczest­ników w trzech kat­e­go­ri­ach wiekowych. Komis­ja pra­cow­ała w składzie —  Maria Krośnic­ka, Teofil Siroc­ki oraz Marek Zelews­ki.  Przyz­nano następu­jące miejs­ca: w kat­e­gorii klas I – III 1. miejsce zajęła Anton­i­na Hirsz, 2. miejsce Zuzan­na Kowal­s­ka, 3. miejsce przy­padło Natalii Sirock­iej, zaś wyróżnie­nie otrzy­mał Stanisław Miotk. Wszyscy w najmłod­szej kat­e­gorii wiekowej są ucz­ni­a­mi Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie i będą reprezen­tować gminę Luzi­no pod­czas elim­i­nacji powia­towych, które odbędą się w wejherowskim muzeum.Zarząd luz­ińskiego Odd­zi­ału Zrzeszenia Kaszub­sko – Pomorskiego grat­u­lu­je uczest­nikom i nauczy­cielom przy­go­towu­ją­cym dzieci  i młodzież do konkur­su, zaś wszys­tkim spon­sorom dzięku­je­my za wspar­cie tej jakże ważnej dla podtrzy­ma­nia  żywej kaszub­szczyzny inicjatywy

Wstecz