Kon­cert w kla­sie Ia

W kla­sie Ia w ramach lek­cji muzy­ki odbył się nie­zwy­kły kon­cert  z wyko­rzy­sta­niem Instru­men­tów Orf­fa. Sku­pie­nie uczniów było tak ogrom­ne jak muzy­ków w filharmonii.