Komu­ni­kat

W związ­ku z obec­ną sytu­acją zwią­za­ną z koro­na­wi­ru­sem i decy­zją Pre­mie­ra RP oraz Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej, zawie­szo­ne są zaję­cia w szko­le od dnia 12 mar­ca 2020 r. do 10 kwiet­nia 2020 r. włącznie.

Dyrek­tor szkoły

Dariusz Romp­ca