Komu­nikat

W związku z obec­ną sytu­acją związaną z koron­awirusem i decyzją Pre­miera RP oraz Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej, zaw­ies­zone są zaję­cia w szkole od dnia 12 mar­ca 2020 r. do 10 kwiet­nia 2020 r. włącznie.

Dyrek­tor szkoły

Dar­iusz Rompca