Komu­nikat

Dyrekc­ja Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie, infor­mu­je iż u jed­nego z pra­cown­ików obsłu­gi  potwierd­zono zachorowanie na COVID-19. Decyzją SANEPIDU  pra­cown­i­cy obsłu­gi szkoły, którzy mieli blis­ki, bezpośred­ni kon­takt z tą osobą zostali skierowani na domową kwaran­tan­nę. Szkoła funkcjonu­je nor­mal­nie, lekc­je odby­wa­ją się w try­bie stacjonarnym. Dyrekc­ja szkoły postępu­je zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi i wyty­czny­mi, pozosta­jąc w stałym kon­tak­cie z Powia­tową Stacją San­i­tarno-Epi­demi­o­log­iczną w Wejherowie.

(-) Dar­iusz Rompca

Dyrek­tor szkoły