Komu­ni­kat

Dyrek­cja Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie, infor­mu­je iż u jed­ne­go z pra­cow­ni­ków obsłu­gi  potwier­dzo­no zacho­ro­wa­nie na COVID-19. Decy­zją SANEPIDU  pra­cow­ni­cy obsłu­gi szko­ły, któ­rzy mie­li bli­ski, bez­po­śred­ni kon­takt z tą oso­bą zosta­li skie­ro­wa­ni na domo­wą kwa­ran­tan­nę. Szko­ła funk­cjo­nu­je nor­mal­nie, lek­cje odby­wa­ją się w try­bie sta­cjo­nar­nym. Dyrek­cja szko­ły postę­pu­je zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi i wytycz­ny­mi, pozo­sta­jąc w sta­łym kon­tak­cie z Powia­to­wą Sta­cją Sani­tar­no-Epi­de­mio­lo­gicz­ną w Wejherowie.

(-) Dariusz Rompca

Dyrek­tor szkoły