Komik­sowy mikser

SONY DSCW dni­ach 13 i 14 mar­ca 2018 r. uczniowie klas IV  Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie brali udzi­ał w zaję­ci­ach czytel­nic­zo-artysty­cznych pt. ”Komik­sowy mikser”. Pod­czas spotka­nia tworzyli lap­boo­ki-książecz­ki rozkładan­ki, w których umieszcza­li ważne infor­ma­c­je, cieka­wost­ki, zdję­cia doty­czące komik­sów. Pra­ca miała charak­ter warsz­ta­towy, pię­cioosobowe grupy pra­cow­ały nad jed­nym pro­jek­tem. Niezwyk­le intere­su­jące i bar­wne lap­boo­ki klasy czwartych moż­na oglą­dać na wys­taw­ie w czytel­ni bib­liote­ki szkol­nej. Zaję­cia były dal­szą częś­cią pro­jek­tu w którym uczniowie poz­nawali his­torię komik­su poprzez przy­go­towaną prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną. Zarówno warsz­taty, jak i elek­tron­iczny „refer­at” bard­zo podobał się uczestnikom.


Wstecz