Komik­so­wy mikser

SONY DSCW dniach 13 i 14 mar­ca 2018 r. ucznio­wie klas IV  Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie bra­li udział w zaję­ciach czy­tel­ni­czo-arty­stycz­nych pt. ”Komik­so­wy mik­ser”. Pod­czas spo­tka­nia two­rzy­li lap­bo­oki-ksią­żecz­ki roz­kła­dan­ki, w któ­rych umiesz­cza­li waż­ne infor­ma­cje, cie­ka­wost­ki, zdję­cia doty­czą­ce komik­sów. Pra­ca mia­ła cha­rak­ter warsz­ta­to­wy, pię­cio­oso­bo­we gru­py pra­co­wa­ły nad jed­nym pro­jek­tem. Nie­zwy­kle inte­re­su­ją­ce i barw­ne lap­bo­oki kla­sy czwar­tych moż­na oglą­dać na wysta­wie w czy­tel­ni biblio­te­ki szkol­nej. Zaję­cia były dal­szą czę­ścią pro­jek­tu w któ­rym ucznio­wie pozna­wa­li histo­rię komik­su poprzez przy­go­to­wa­ną pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną. Zarów­no warsz­ta­ty, jak i elek­tro­nicz­ny „refe­rat” bar­dzo podo­bał się uczestnikom.


Wstecz