Komiks pod chmurką!!!

DSC_0056Każ­dy z nas może być Super­bo­ha­te­rem. Prze­ko­ny­wa­li o tym w sobo­tę 7 paź­dzier­ni­ka uczest­ni­cy pro­jek­tu Komiks pod chmurką.Podczas cało­dnio­wej akcji malar­skiej, któ­ra odby­ła się w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie powsta­ły komik­sy o waż­nych dla naszej spo­łecz­no­ści oso­bach.W pro­jek­cie mógł wziąć udział każ­dy.Przez kil­ka pra­co­wi­tych godzin, pod okiem pro­fe­sjo­na­li­stów nad komik­so­wy­mi opo­wie­ścia­mi pra­co­wa­ło 8 zespo­łów. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły Wero­ni­ka Bla­dow­ska, Mar­ta Gelin­ska, Alek­san­dra Hinz, Alek­san­dra Hirsz, Julia Kulon, Mar­ty­na Sku­rat. Powsta­ła wiel­ko­for­ma­to­wa, pięk­nie ilu­stro­wa­na bio­gra­fia Lecha Bąd­kow­skie­go. Tę i inne histo­rie będzie moż­na obej­rzeć w cen­trum Luzi­na, w listo­pa­dzie komik­sy zosta­ną prze­wie­zio­ne na teren biblioteki.Organizatorem akcji jest Biblio­te­ka z Luzi­na. Pro­jekt reali­zo­wa­ny w ramach „Sie­ci kul­tu­ry”, któ­ra jest czę­ścią ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu Bar­dzo Mło­da Kul­tu­ra. Pro­gram jest pro­wa­dzo­ny przez Naro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry, a jego ope­ra­to­rem w woje­wódz­twie pomor­skim jest Insty­tut Kul­tu­ry Miej­skiej, insty­tu­cja kul­tu­ry Mia­sta Gdańska.


Wstecz