Komiks pod chmurką!!!

DSC_0056Każdy z nas może być Super­bo­haterem. Przekony­wali o tym w sobotę 7 październi­ka uczest­ni­cy pro­jek­tu Komiks pod chmurką.Podczas całod­niowej akcji malarskiej, która odbyła się w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie pow­stały komiksy o ważnych dla naszej społecznoś­ci osobach.W pro­jek­cie mógł wziąć udzi­ał każdy.Przez kil­ka pra­cow­itych godzin, pod okiem pro­fesjon­al­istów nad komik­sowy­mi opowieś­ci­a­mi pra­cow­ało 8 zespołów. Naszą szkołę reprezen­towały Weroni­ka Blad­ows­ka, Mar­ta Gelin­s­ka, Alek­san­dra Hinz, Alek­san­dra Hirsz, Julia Kulon, Mar­ty­na Sku­rat. Pow­stała wielko­for­ma­towa, pięknie ilus­trowana biografia Lecha Bąd­kowskiego. Tę i inne his­to­rie będzie moż­na obe­jrzeć w cen­trum Luz­i­na, w listopadzie komiksy zostaną przewiezione na teren biblioteki.Organizatorem akcji jest Bib­liote­ka z Luz­i­na. Pro­jekt real­i­zowany w ramach „Sieci kul­tu­ry”, która jest częś­cią ogólnopol­skiego pro­gra­mu Bard­zo Mło­da Kul­tura. Pro­gram jest prowad­zony przez Nar­o­dowe Cen­trum Kul­tu­ry, a jego oper­a­torem w wojew­ództwie pomorskim jest Insty­tut Kul­tu­ry Miejskiej, insty­tuc­ja kul­tu­ry Mias­ta Gdańska.


Wstecz