Kolorowe pod­wórko

SONY DSCW dniu 24.09.2019r. na teranie naszej szkoły, na placu przy hali sportowej zespół w składzie: Katarzy­na Greczko-Kem­pa, Syl­wia Willa oraz Natalia Pod­wo­js­ka, z myślą o najmłod­szych, stworzył pro­jekt kolorowego podwórka.
Dzię­ki nieoce­nionej pomo­cy pań: Iwony Oss, Emilii Wró­bel i Mał­gorzaty Bro­dawskiej, zespół namalował wodoo­d­porny­mi far­ba­mi gry pod­wórkowe, które zapewnią dzieciom z odd­zi­ałów przed­szkol­nych oraz kla­som 1–3 dobrą zabawę. Dzię­ki plan­szom do gier dzieci akty­wnie i ciekaw­ie spędza­ją czas na świeżym powi­etrzu, a przy tym rozwi­ja­ją się ruchowo i umysłowo.


Wstecz