Kolo­ro­we podwórko

SONY DSCW dniu 24.09.2019r. na tera­nie naszej szko­ły, na pla­cu przy hali spor­to­wej zespół w skła­dzie: Kata­rzy­na Grecz­ko-Kem­pa, Syl­wia Wil­la oraz Nata­lia Podwoj­ska, z myślą o naj­młod­szych, stwo­rzył pro­jekt kolo­ro­we­go podwórka.
Dzię­ki nie­oce­nio­nej pomo­cy pań: Iwo­ny Oss, Emi­lii Wró­bel i Mał­go­rza­ty Bro­daw­skiej, zespół nama­lo­wał wodo­od­por­ny­mi far­ba­mi gry podwór­ko­we, któ­re zapew­nią dzie­ciom z oddzia­łów przed­szkol­nych oraz kla­som 1–3 dobrą zaba­wę. Dzię­ki plan­szom do gier dzie­ci aktyw­nie i cie­ka­wie spę­dza­ją czas na świe­żym powie­trzu, a przy tym roz­wi­ja­ją się rucho­wo i umysłowo.


Wstecz