Kolo­ro­we kanap­ki w gru­pach OP3A, OP3B, OP3/4

8Przed­szko­la­ki z oddzia­łów OP3A, OP3B, OP3/4 przy­go­to­wy­wa­ły samo­dziel­nie zdro­we kanap­ki. Po sta­ran­nym umy­ciu rączek wszy­scy zabra­li się do pra­cy. Na sto­le zago­ści­ły świe­że warzy­wa: sała­ta, pomi­dor, ogó­rek, rzod­kiew­ki, papry­ka, szczy­pio­rek. Nie zabra­kło sera, wędli­ny, jajek, masła oraz pieczywa.
Dzie­ci samo­dziel­nie sma­ro­wa­ły pie­czy­wo masłem, a następ­nie ukła­da­ły na krom­kach wybra­ne przez sie­bie pro­duk­ty two­rząc kolo­ro­we kanap­ki, któ­re z ape­ty­tem wszy­scy zje­dli. Celem zajęć było kształ­to­wa­nie odpo­wied­nich nawy­ków żywie­nio­wych, dba­łość o higie­nę, dosko­na­le­nie samo­dziel­no­ści, roz­wi­ja­nie wyobraźni.


Wstecz