Koło Przy­ja­ciół Biblioteki

10Koło Przy­ja­ciół Biblio­te­ki Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie od paź­dzier­ni­ka do listo­pa­da 2018 roku reali­zo­wa­ło sze­reg dzia­łań czy­tel­ni­czych. W ramach spo­tkań, w któ­rych uczest­ni­cy pre­zen­to­wa­li wybra­ne przez sie­bie lek­tu­ry, przy­go­to­wy­wa­li atry­bu­ty, recen­zo­wa­li książ­ki, a tak­że zapo­zna­li się z tytu­ła­mi zapro­po­no­wa­ny­mi przez nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza m.in.: „Spo­sób na Elfa” M. Pała­sza; „Nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy dzie­się­ciu skar­pe­tek” J. Bed­na­rek; „Brom­ba i inni” M. Woj­tysz­ko. W ramach koła odby­ły się tak­że warsz­ta­ty kali­gra­ficz­ne oraz gra biblio­tecz­na. Uczest­ni­cy regu­lar­nie przy­go­to­wy­wa­li i zmie­nia­li gazet­kę biblio­tecz­ną. Zosta­li prze­szko­le­ni w opra­co­wa­niu kart ksią­żek, uczest­ni­czy­li w obcho­dach Dnia Misia, gra­jąc w spek­ta­klu oraz akcji Dzień Gło­śne­go Czy­ta­nia- odwie­dza­jąc młod­szych kole­gów i czy­ta­jąc na głos książ­ki m.in. „ Czy mogę pogła­skać psa” E.  Zubrzyc­kiej oraz „Abe­ca­dło-. Wier­szy­ki o liter­kach” R. Gmi­trzak. Człon­ko­wie koła, czy­li ucznio­wie klas IV-VI two­rzy­li rów­nież kre­atyw­ną  baj­kę oraz uczest­ni­czy­li w warsz­ta­tach komiksowych.


Wstecz