Koło Przy­jaciół Biblioteki

10Koło Przy­jaciół Bib­liote­ki Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie od październi­ka do listopa­da 2018 roku real­i­zowało szereg dzi­ałań czytel­niczych. W ramach spotkań, w których uczest­ni­cy prezen­towali wybrane przez siebie lek­tu­ry, przy­go­towywali atry­bu­ty, recen­zowali książ­ki, a także zapoz­nali się z tytuła­mi zapro­ponowany­mi przez nauczy­ciela bib­liotekarza m.in.: „Sposób na Elfa” M. Pałasza; „Niesamowite przy­gody dziesię­ciu skar­petek” J. Bednarek; „Brom­ba i inni” M. Woj­tyszko. W ramach koła odbyły się także warsz­taty kaligraficzne oraz gra bib­liotecz­na. Uczest­ni­cy reg­u­larnie przy­go­towywali i zmieniali gazetkę bib­lioteczną. Zostali przeszkoleni w opra­cow­a­niu kart książek, uczest­niczyli w obchodach Dnia Misia, gra­jąc w spek­tak­lu oraz akcji Dzień Głośnego Czy­ta­nia- odwiedza­jąc młod­szych kolegów i czy­ta­jąc na głos książ­ki m.in. „ Czy mogę pogłaskać psa” E.  Zubrzy­ck­iej oraz „Abecadło-. Wier­szy­ki o literkach” R. Gmitrzak. Członkowie koła, czyli uczniowie klas IV-VI tworzyli również kreaty­wną  bajkę oraz uczest­niczyli w warsz­tat­ach komiksowych.


Wstecz