Koło Przy­jaciół Bib­liote­ki rozpoczęło działalność

1We wrześniu rozpoczęło dzi­ałal­ność Koło Przy­jaciół Bib­liote­ki. Na pier­wszych dwóch spotka­ni­ach w bib­liotece szkol­nej „Wypoży­czal­ni Marzeń” poz­nal­iśmy swo­je imiona i pomysły, z który­mi przys­zliśmy, następ­nie każdy opisy­wał cechy ide­al­nej książki.
Tem­aty, które poruszyliśmy na spotka­ni­ach to: „Okład­ka jest waż­na”, „Col­lage w ilus­tracji”, „Czy­tać zmysła­mi” oraz „Recen­z­ja-czyli jak poz­nać się z książką zan­im zacznę czy­tać” . Gru­pa stworzyła także plakat infor­mu­ją­cy o zbiórce dla schro­niska OTOZ Dąbrówka. Było dużo twór­czych myśli i dobrej roz­mowy, nasze pomysły zaprezen­tu­je­my w najbliższym cza­sie. Wszys­t­kich chęt­nych uczniów z klas 4–7 zaprasza­my do Koła Przy­jaciół Bib­liote­ki! Spo­tykamy się w wypoży­czal­ni w piąt­ki na pier­wszej lekcji. Do zobaczenia! „Marzenia są po to, aby nas uskrzyd­lać!” Na co będziemy zwracać uwagę? Na książ­ki, ich treść, okład­kę, ilus­trac­je… na naukę przez zabawę, na drugą osobę obok mnie, na nowe rzeczy, nowe i ciekawe!!!


Wstecz