Koło Przy­ja­ciół Biblio­te­ki roz­po­czę­ło działalność

1We wrze­śniu roz­po­czę­ło dzia­łal­ność Koło Przy­ja­ciół Biblio­te­ki. Na pierw­szych dwóch spo­tka­niach w biblio­te­ce szkol­nej „Wypo­ży­czal­ni Marzeń” pozna­li­śmy swo­je imio­na i pomy­sły, z któ­ry­mi przy­szli­śmy, następ­nie każ­dy opi­sy­wał cechy ide­al­nej książki.
Tema­ty, któ­re poru­szy­li­śmy na spo­tka­niach to: „Okład­ka jest waż­na”, „Col­la­ge w ilu­stra­cji”, „Czy­tać zmy­sła­mi” oraz „Recen­zja-czy­li jak poznać się z książ­ką zanim zacznę czy­tać” . Gru­pa stwo­rzy­ła tak­że pla­kat infor­mu­ją­cy o zbiór­ce dla schro­ni­ska OTOZ Dąbrów­ka. Było dużo twór­czych myśli i dobrej roz­mo­wy, nasze pomy­sły zapre­zen­tu­je­my w naj­bliż­szym cza­sie. Wszyst­kich chęt­nych uczniów z klas 4–7 zapra­sza­my do Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki! Spo­ty­ka­my się w wypo­ży­czal­ni w piąt­ki na pierw­szej lek­cji. Do zoba­cze­nia! „Marze­nia są po to, aby nas uskrzy­dlać!” Na co będzie­my zwra­cać uwa­gę? Na książ­ki, ich treść, okład­kę, ilu­stra­cje… na naukę przez zaba­wę, na dru­gą oso­bę obok mnie, na nowe rze­czy, nowe i ciekawe!!!


Wstecz