Koło Przy­jaciół Biblioteki

925.02.2020 r. uczniowie z Koła Przy­jaciół Bib­liote­ki SP nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odwiedzili Gminne Przed­szkole Pub­liczne w Luzinie, w którym zaprezen­towali spek­takl teatral­ny pt. „Królew­na Śnieżka”. 
Teatrzyk bard­zo spodobał się przed­szko­lakom, którzy mogli podzi­wiać kostiumy, scenografię oraz grę aktorską starszych uczniów. Dodatkowym ele­mentem wyrazu były efek­ty dźwiękowe. Po zakończe­niu spek­tak­lu odbył się quiz ze zna­jo­moś­ci bajek, który przed­szko­la­ki zal­iczyły celu­ją­co oraz zabawa, w której dzieci rozpoz­nawały i nazy­wały baśniowych bohaterów. Wśród aktorów znalazły się oso­by, będące absol­wen­ta­mi przed­szko­la, co niezmiernie nas ucieszyło. Pani dyrek­tor przed­szko­la-Bar­bara Nikonow­icz pograt­u­lowała uczniom tal­en­tu aktorskiego i podz­iękowała za zaan­gażowanie się środowiska uczniowskiego SP nr 1 w Luzinie w akcję kul­tur­owo-eduka­cyjną na rzecz społecznoś­ci Gmin­nego Przed­szko­la Pub­licznego w Luzinie. Jesteśmy dum­ni, że mamy uczniów, którzy przy­chodząc do szkoły chcą dzielić się swo­ją energią i kreaty­wnoś­cią z inny­mi i w ten sposób pro­mu­ją wartoś­ci oraz idee Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie.

Klasa Vc: Kor­nelia Dampc, Pauli­na Pas­tucha, Lau­ra Rutkows­ka, Alek­san­dra Reńkas, Roksana Pallach

Klasa Vd: Julia Lietzau

Klasa Ve: Pauli­na Bobkowska

Klasa Vf: Wik­to­ria Formela, Vik­to­ria Wicon, Wik­to­ria Now­ic­ka, Anton­i­na Hirsz, Wik­to­ria Jóskowska

Klasa VIc: Marceli­na Dun­st, Mar­cel Bobkows­ki, Mikołaj Schulz, Paweł Nowicki


Wstecz