Koło Przy­ja­ciół Biblioteki

925.02.2020 r. ucznio­wie z Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki SP nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odwie­dzi­li Gmin­ne Przed­szko­le Publicz­ne w Luzi­nie, w któ­rym zapre­zen­to­wa­li spek­takl teatral­ny pt. „Kró­lew­na Śnieżka”. 
Teatrzyk bar­dzo spodo­bał się przed­szko­la­kom, któ­rzy mogli podzi­wiać kostiu­my, sce­no­gra­fię oraz grę aktor­ską star­szych uczniów. Dodat­ko­wym ele­men­tem wyra­zu były efek­ty dźwię­ko­we. Po zakoń­cze­niu spek­ta­klu odbył się quiz ze zna­jo­mo­ści bajek, któ­ry przed­szko­la­ki zali­czy­ły celu­ją­co oraz zaba­wa, w któ­rej dzie­ci roz­po­zna­wa­ły i nazy­wa­ły baśnio­wych boha­te­rów. Wśród akto­rów zna­la­zły się oso­by, będą­ce absol­wen­ta­mi przed­szko­la, co nie­zmier­nie nas ucie­szy­ło. Pani dyrek­tor przed­szko­la-Bar­ba­ra Niko­no­wicz pogra­tu­lo­wa­ła uczniom talen­tu aktor­skie­go i podzię­ko­wa­ła za zaan­ga­żo­wa­nie się śro­do­wi­ska uczniow­skie­go SP nr 1 w Luzi­nie w akcję kul­tu­ro­wo-edu­ka­cyj­ną na rzecz spo­łecz­no­ści Gmin­ne­go Przed­szko­la Publicz­ne­go w Luzi­nie. Jeste­śmy dum­ni, że mamy uczniów, któ­rzy przy­cho­dząc do szko­ły chcą dzie­lić się swo­ją ener­gią i kre­atyw­no­ścią z inny­mi i w ten spo­sób pro­mu­ją war­to­ści oraz idee Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzinie.

Kla­sa Vc: Kor­ne­lia Dampc, Pau­li­na Pastu­cha, Lau­ra Rut­kow­ska, Alek­san­dra Reń­kas, Rok­sa­na Pallach

Kla­sa Vd: Julia Lietzau

Kla­sa Ve: Pau­li­na Bobkowska

Kla­sa Vf: Wik­to­ria For­me­la, Vik­to­ria Wicon, Wik­to­ria Nowic­ka, Anto­ni­na Hirsz, Wik­to­ria Jóskowska

Kla­sa VIc: Mar­ce­li­na Dunst, Mar­cel Bob­kow­ski, Miko­łaj Schulz, Paweł Nowicki


Wstecz