Kółko miłośników języ­ka ang­iel­skiego nie zwalnia!

2Mimo pan­demii i ogól­nokra­jowego prze­jś­cia na nauczanie zdalne, zaję­cia rozwi­ja­jące zna­jo­mość tego języ­ka obcego nadal trwa­ją! Uczest­ni­cy lekcji dążą do jed­nego celu: umiejęt­noś­ci komu­nikacji w języku angielskim.
Nie zmierza­my ku gra­maty­cznej per­fekcji, ale raczej ku zbu­dowa­niu jak najwięk­szego zasobu słown­ict­wa oraz umiejęt­noś­ci porozu­miewa­nia się za granicą. W tym celu korzys­tamy z licznych pomo­cy naukowych, które ofer­u­je Inter­net, takich jak: aplikac­je i gry. Naszy­mi najlep­szym przy­jaciół­mi są między inny­mi aplikac­je Duolin­go czy Bam­boo­zle. Odw­zorowu­je­my sytu­acje dnia codzi­en­nego, takie jak składanie zamówienia w McDon­aldzie czy dia­log w sklepie i dzi­ałamy! Na naszych zaję­ci­ach staw­iamy na rozwi­janie umiejęt­noś­ci “mówienia”, nie staw­iamy na 100% poprawność, ale na przekazanie infor­ma­cji. Nie brak oczy­wiś­cie ele­men­tów gra­maty­ki, jed­nak zawsze mamy na uwadze nasz cel.


Wstecz