Kół­ko miło­śni­ków języ­ka angiel­skie­go nie zwalnia!

2Mimo pan­de­mii i ogól­no­kra­jo­we­go przej­ścia na naucza­nie zdal­ne, zaję­cia roz­wi­ja­ją­ce zna­jo­mość tego języ­ka obce­go nadal trwa­ją! Uczest­ni­cy lek­cji dążą do jed­ne­go celu: umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cji w języ­ku angielskim.
Nie zmie­rza­my ku gra­ma­tycz­nej per­fek­cji, ale raczej ku zbu­do­wa­niu jak naj­więk­sze­go zaso­bu słow­nic­twa oraz umie­jęt­no­ści poro­zu­mie­wa­nia się za gra­ni­cą. W tym celu korzy­sta­my z licz­nych pomo­cy nauko­wych, któ­re ofe­ru­je Inter­net, takich jak: apli­ka­cje i gry. Naszy­mi naj­lep­szym przy­ja­ciół­mi są mię­dzy inny­mi apli­ka­cje Duolin­go czy Bam­bo­ozle. Odwzo­ro­wu­je­my sytu­acje dnia codzien­ne­go, takie jak skła­da­nie zamó­wie­nia w McDo­nal­dzie czy dia­log w skle­pie i dzia­ła­my! Na naszych zaję­ciach sta­wia­my na roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści “mówie­nia”, nie sta­wia­my na 100% popraw­ność, ale na prze­ka­za­nie infor­ma­cji. Nie brak oczy­wi­ście ele­men­tów gra­ma­ty­ki, jed­nak zawsze mamy na uwa­dze nasz cel.


Wstecz