Kole­jny sukces uczniów naszej szkoły

piosenka14 kwiet­nia 2018r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 10 w Rumi odbył się IV Wojew­ódz­ki Konkurs Wokalny „Piosen­ka jest dobra na wszys­tko”. Nasza szkoła była reprezen­towana przez dwo­je solistów i zespół. W kat­e­gorii zespół klas II – III pod nazwą „Umpalumpas” wys­tąpili uczniowie klasy III f w składzie: Nadia Dom­s­ka, Szy­mon Graczyk, Zuzan­na Kowal­s­ka, Zofia Mag­ul­s­ka-Pawłows­ka, Stanisław Miotk, Lucy­na Rojew­s­ka, Sara Słomińs­ka i Vik­to­ria Wicon. Zespół został nagrod­zony wyróżnie­niem. Uczen­ni­ca klasy I e Zofia Bańko zdobyła III miejsce w kat­e­gorii solista klas O‑I, a uczen­ni­ca klasy III f Anton­i­na Hirsz  wyśpiewała I miejsce w kat­e­gorii solista klas II-III.  Lau­re­atom konkur­su grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

Wstecz