Kolej­ny suk­ces uczniów naszej szkoły

piosenka14 kwiet­nia 2018r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 10 w Rumi odbył się IV Woje­wódz­ki Kon­kurs Wokal­ny „Pio­sen­ka jest dobra na wszyst­ko”. Nasza szko­ła była repre­zen­to­wa­na przez dwo­je soli­stów i zespół. W kate­go­rii zespół klas II – III pod nazwą „Umpa­lum­pas” wystą­pi­li ucznio­wie kla­sy III f w skła­dzie: Nad­ia Domska, Szy­mon Gra­czyk, Zuzan­na Kowal­ska, Zofia Magul­ska-Paw­łow­ska, Sta­ni­sław Miotk, Lucy­na Rojew­ska, Sara Sło­miń­ska i Vik­to­ria Wicon. Zespół został nagro­dzo­ny wyróż­nie­niem. Uczen­ni­ca kla­sy I e Zofia Bań­ko zdo­by­ła III miej­sce w kate­go­rii soli­sta klas O‑I, a uczen­ni­ca kla­sy III f Anto­ni­na Hirsz  wyśpie­wa­ła I miej­sce w kate­go­rii soli­sta klas II-III.  Lau­re­atom kon­kur­su gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów!

Wstecz