Kolej­ny suk­ces Macieja

1Maciej Kel­ler-uczeń kla­sy VIc otrzy­mał nagro­dę  w XXIV Ogól­no­pol­skim i XXXVIII Woje­wódz­kim Prze­glą­dzie Dzie­cię­cej i Mło­dzie­żo­wej Twór­czo­ści Lite­rac­kiej pod patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Biel­ska-Bia­łej. Jury doce­ni­ło jego pra­cę w kate­go­rii proza.
Maciej stwo­rzył lite­rac­ki obraz zapa­trzo­ne­go w sie­bie jede­na­sto­lat­ka pt.” Auto­por­tret”. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my Macie­jo­wi dal­szych sukcesów!

Wstecz