Kole­jny sukces Macieja

1Maciej Keller-uczeń klasy VIc otrzy­mał nagrodę  w XXIV Ogólnopol­skim i XXXVIII Wojew­ódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twór­c­zoś­ci Lit­er­ack­iej pod patronatem Prezy­den­ta Mias­ta Biel­s­ka-Białej. Jury doceniło jego pracę w kat­e­gorii proza.
Maciej stworzył lit­er­ac­ki obraz zap­a­tr­zonego w siebie jede­nas­to­lat­ka pt.” Auto­portret”. Grat­u­lu­je­my i życzymy Maciejowi dal­szych sukcesów!

Wstecz