Kole­jne sukcesy Macie­ja Keller

Maciej Keller —  uczeń IV c Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie zdążył nas przyzwycza­ić, że odnosi liczne sukcesy. W tym roku, podob­nie jak w ubiegłym, zmierzył się z najz­dol­niejszy­mi młody­mi lit­er­ata­mi z całej Pol­s­ki i po raz dru­gi z rzę­du wywal­czył piórem tytuł lau­re­a­ta w XXII Ogólnopol­skim i XXXVI Wojew­ódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twór­c­zoś­ci Lit­er­ack­iej. Jego wier­sz zaty­tułowany „Zaczarowane Far­by” został doce­niony przez jury i wydany drukiem w pokonkur­sowym almanachu „Lipa 2018”. Mać­ka wspier­a­ją rodz­ice, a szczegól­nie mama – pani Kasia Keller, pis­ar­ka, autor­ka książ­ki pt. „W koło Macieju”. Orga­ni­za­torzy doce­nili również  rolę nauczy­ciel­ki  Mirosławy Marszewskiej i wys­tosowali do Niej List Grat­u­la­cyjny. To nieje­dyny konkurs zakońc­zony powodze­niem. Maciej wziął udzi­ał, również dru­gi rok z rzę­du, w cyk­licznym konkur­sie orga­ni­zowanym w ramach Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu „(Pod)różne his­to­rie” i tutaj za prozę pt. „Wyciecz­ka kra­joz­naw­cza”  także uzyskał tytuł lau­re­a­ta. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów. 

Wstecz