Kolej­ne suk­ce­sy Macie­ja Keller

Maciej Kel­ler —  uczeń IV c Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie zdą­żył nas przy­zwy­cza­ić, że odno­si licz­ne suk­ce­sy. W tym roku, podob­nie jak w ubie­głym, zmie­rzył się z naj­zdol­niej­szy­mi mło­dy­mi lite­ra­ta­mi z całej Pol­ski i po raz dru­gi z rzę­du wywal­czył pió­rem tytuł lau­re­ata w XXII Ogól­no­pol­skim i XXXVI Woje­wódz­kim Prze­glą­dzie Dzie­cię­cej i Mło­dzie­żo­wej Twór­czo­ści Lite­rac­kiej. Jego wiersz zaty­tu­ło­wa­ny „Zacza­ro­wa­ne Far­by” został doce­nio­ny przez jury i wyda­ny dru­kiem w pokon­kur­so­wym alma­na­chu „Lipa 2018”. Mać­ka wspie­ra­ją rodzi­ce, a szcze­gól­nie mama – pani Kasia Kel­ler, pisar­ka, autor­ka książ­ki pt. „W koło Macie­ju”. Orga­ni­za­to­rzy doce­ni­li rów­nież  rolę nauczy­ciel­ki  Miro­sła­wy Mar­szew­skiej i wysto­so­wa­li do Niej List Gra­tu­la­cyj­ny. To nie­je­dy­ny kon­kurs zakoń­czo­ny powo­dze­niem. Maciej wziął udział, rów­nież dru­gi rok z rzę­du, w cyklicz­nym kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym w ramach Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu „(Pod)różne histo­rie” i tutaj za pro­zę pt. „Wyciecz­ka kra­jo­znaw­cza”  tak­że uzy­skał tytuł lau­re­ata. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów. 

Wstecz