Kolej­na edy­cja zbiór­ki darów dla schro­ni­ska w Dąbrówce

1Jak co roku w naszej szko­le zor­ga­ni­zo­wa­no zbiór­kę kar­my i naj­po­trzeb­niej­szych rze­czy dla pod­opiecz­nych schro­ni­ska w Dąbrów­ce. Nasi ucznio­wie wyka­za­li się wiel­ką empa­tią i ponow­nie sta­nę­li na wyso­ko­ści zada­nia. Wraz z rodzi­ca­mi, nauczy­cie­la­mi i pra­cow­ni­ka­mi szko­ły wspar­li naszą zbiór­kę i ofia­ro­wa­li pomoc dla naszych futrza­stych przy­ja­ciół. Łącz­nie zebra­li­śmy ponad 101 kg suchej kar­my dla psów i kotów, 27 puszek i 33 saszet­ki mokrej kar­my dla psów, 6 puszek i 88 sasze­tek mokrej kar­my dla kotów.
Koci pod­opiecz­ni otrzy­ma­li ponad 38 litrów żwir­ku i kuwe­ty. Prze­ka­za­no tak­że sma­ko­ły­ki, zabaw­ki. Dłu­gie smy­cze i sta­lo­we miski. Wśród zebra­nych darów zna­la­zły się tak­że koce, poście­le, ręcz­ni­ki, dywa­ni­ki, maty łazien­ko­we. Dodat­ko­wo w tym roku zaopa­trzy­li­śmy schro­ni­sko w nie­zbęd­ne środ­ki czy­sto­ści, papier kse­ro czy ręka­wi­ce ochron­ne. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za udział w akcji i zapra­sza­my do włą­cze­nia się w kolej­ną, a ta już za rok!


Wstecz