Kolej­na akcja Samo­rzą­du Uczniow­skie­go-Dzień Piżamy 

1W dniu 29.05.2024 r. w naszej szko­le zor­ga­ni­zo­wa­no DZIEŃ PIŻA­MY-dzień, w któ­rym wszy­scy bez wyjąt­ku mogli cho­dzić w piża­mie, szla­fro­ku, kapciach.Ten drob­ny gest, któ­ry wszyst­kim uczniom i nauczy­cie­lom dał powo­dy do uśmie­chu jest sym­bo­licz­nym gestem soli­dar­no­ści z dzieć­mi cho­ry­mi, prze­by­wa­ją­cy­mi na oddzia­łach onko­lo­gicz­nych. Dla tych dzie­ci piża­ma jest nie­ste­ty ubio­rem codziennym.
Dodat­ko­wo ucznio­wie klas 4–8 mogli wziąć udział w zaba­wie i zdo­być słod­ki upo­mi­nek. Zaba­wa pole­ga­ła na odna­le­zie­niu kodów QR, któ­re zawie­ra­ły infor­ma­cję na temat cho­rób nowo­two­ro­wych i za pomo­cą tele­fo­nów komór­ko­wych odczy­ta­niu hasła w nim ukry­te­go: “Wiesz wię­cej, boisz się mniej”. Dzię­ku­je­my Wszyst­kim za udział w akcji!


Wstecz