Kla­sa IV a utrwa­li­ła wia­do­mo­ści o lek­tu­rze pt. “Pino­kio”

1Ucznio­wie kla­sy IV a  19 paź­dzier­ni­ka 2022 r. pra­co­wa­li na lek­cjach języ­ka pol­skie­go z panią Wero­ni­ką Pobłoc­ką w bar­dzo inno­wa­cyj­ny spo­sób. Po cyklu lek­cji poświę­co­ne­mu utwo­ro­wi pt. „Pino­kio” zaję­li się two­rze­niem lek­tu­ry na wie­sza­ku, pude­łek z lek­tu­rą oraz lap­bo­oków. Lek­tu­ra na wie­sza­ku jest to cie­ka­wa meto­da akty­wi­zu­ją­ca, dzię­ki któ­rej moż­na zebrać infor­ma­cje o lek­tu­rze (np. o boha­te­rach, miej­scach i cza­sie akcji, pro­ble­ma­ty­ce czy nar­ra­cji) w nie­ty­po­wej for­mie i umie­ścić je na wie­sza­ku, któ­ry sta­je się dzię­ki temu mobil­nym kom­pen­dium wiedzy.
Rów­nie cie­ka­we są pudeł­ka z lek­tu­rą, w któ­rych ucznio­wie umiesz­cza­ją przed­mio­ty, któ­re im się koja­rzą z książ­ką. Nato­miast lap­bo­oki to tecz­ki tema­tycz­ne, w któ­rych umiesz­cza się notat­ki, zagad­ki i krzy­żów­ki. Uczniom kla­sy IV a bar­dzo spodo­ba­ła się ta for­ma pra­cy na lek­cji i utrwa­le­nia wia­do­mo­ści o lekturze.


Wstecz