Klasa IIId zdrowo się odżywia

1Jeszcze przed wakac­ja­mi dzieci dbały o założony przy szkole ogródek warzy­wny. Klasa III d na zaję­ci­ach wyko­rzys­tała zebrane w ogród­ku plony. Dzieci były bard­zo zaan­gażowane w przy­go­towanie cukin­iowej surów­ki. Samodziel­nie obier­ały i ucier­ały na tarce cukinię.
Kroiły przynie­siony z ogród­ka szczy­p­i­orek, cebulkę czy pietruszkę. Nikt nie zapom­ni­ał umy­ciu rąk i warzyw. Pani wychowaw­czyni tylko nad­zorowała prze­bieg prac, a zapach siekanej nat­ki pietrusz­ki unosił się nie tylko w sali, lecz również w przyle­ga­ją­cym do niej kory­tarzu. Po przy­go­towa­niu surów­ki przyszedł czas na degus­tację, która była świet­ną okazją do przy­pom­nienia zasad kul­tu­ry spoży­wa­nia posiłków. Nie zabrakło również roz­mowy o wartoś­ci­ach odży­w­czych warzyw i owoców. Tego typu zaję­cia mają ogrom­ny wpływ na ksz­tał­towanie u wychowanków zdrowych nawyków żywieniowych.  Dzieci już z niecier­pli­woś­cią czeka­ją na kole­jne zaję­cia kulinarne.


Wstecz