Kla­sa IIId zdro­wo się odżywia

1Jesz­cze przed waka­cja­mi dzie­ci dba­ły o zało­żo­ny przy szko­le ogró­dek warzyw­ny. Kla­sa III d na zaję­ciach wyko­rzy­sta­ła zebra­ne w ogród­ku plo­ny. Dzie­ci były bar­dzo zaan­ga­żo­wa­ne w przy­go­to­wa­nie cuki­nio­wej surów­ki. Samo­dziel­nie obie­ra­ły i ucie­ra­ły na tar­ce cukinię.
Kro­iły przy­nie­sio­ny z ogród­ka szczy­pio­rek, cebul­kę czy pie­trusz­kę. Nikt nie zapo­mniał umy­ciu rąk i warzyw. Pani wycho­waw­czy­ni tyl­ko nad­zo­ro­wa­ła prze­bieg prac, a zapach sie­ka­nej natki pie­trusz­ki uno­sił się nie tyl­ko w sali, lecz rów­nież w przy­le­ga­ją­cym do niej kory­ta­rzu. Po przy­go­to­wa­niu surów­ki przy­szedł czas na degu­sta­cję, któ­ra była świet­ną oka­zją do przy­po­mnie­nia zasad kul­tu­ry spo­ży­wa­nia posił­ków. Nie zabra­kło rów­nież roz­mo­wy o war­to­ściach odżyw­czych warzyw i owo­ców. Tego typu zaję­cia mają ogrom­ny wpływ na kształ­to­wa­nie u wycho­wan­ków zdro­wych nawy­ków żywie­nio­wych.  Dzie­ci już z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­ją na kolej­ne zaję­cia kulinarne.


Wstecz