Klasa III a i pier­wsza pomoc

1Poma­gać trze­ba i z tym się każdy zgodzi. Warto jed­nak znać pod­sta­wowe zasady udziela­nia pier­wszej pomo­cy. A te uczniom klasy III a przy­pom­ni­ały p. Mag­da i p. Sylwia.
Uczniowie wiedzą, że to właśnie pier­wsze min­u­ty po wypad­ku mogą decy­dować o czy­imś zdrow­iu, a nawet życiu. Obe­jrzeli prezen­tację oraz poćwiczyli na fan­tomie resus­cy­tację krąże­niowo – odd­e­chową. Oby nigdy nikt z nas nie musi­ał wyko­rzys­tać tej zna­jo­moś­ci w praktyce. 


Wstecz