Kla­sa III a i pierw­sza pomoc

1Poma­gać trze­ba i z tym się każ­dy zgo­dzi. War­to jed­nak znać pod­sta­wo­we zasa­dy udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy. A te uczniom kla­sy III a przy­po­mnia­ły p. Mag­da i p. Sylwia.
Ucznio­wie wie­dzą, że to wła­śnie pierw­sze minu­ty po wypad­ku mogą decy­do­wać o czy­imś zdro­wiu, a nawet życiu. Obej­rze­li pre­zen­ta­cję oraz poćwi­czy­li na fan­to­mie resu­scy­ta­cję krą­że­nio­wo – odde­cho­wą. Oby nigdy nikt z nas nie musiał wyko­rzy­stać tej zna­jo­mo­ści w praktyce. 


Wstecz