Kla­sa 3 B przy­go­to­wu­je się do Pierw­szej Komu­nii Świę­tej. Sce­na przebaczenia