Kla­sa 2b w pro­jek­cie „Moja kla­sa na scenie”

1W ramach szkol­ne­go pro­jek­tu „Moja kla­sa na sce­nie” ucznio­wie kla­sy 2b zapre­zen­to­wa­li przed­sta­wie­nie pt. „Wiel­ka­noc u Bab­ci i Czer­wo­ne­go Kap­tur­ka”. Prze­sła­niem spek­ta­klu było zwró­ce­nie uwa­gi, na to, by zwol­nić w zabie­ga­nym świe­cie i nie podą­żać za tym, co zewnętrz­ne. Nie sku­piaj­my się na prze­sad­nym sprzą­ta­niu, pra­niu, goto­wa­niu, obsłu­gi­wa­niu gości, ale na tym, co naj­waż­niej­sze, czy­li rela­cji z dru­gim człowiekiem.
Poza tym ucznio­wie mie­li oka­zję, aby zapre­zen­to­wać swo­je umie­jęt­no­ści, a nawet talen­ty w grze aktor­skiej. Zadba­li o wła­ści­wą dyk­cję, into­na­cję oraz ruch sce­nicz­ny. Aby zacie­ka­wić słu­cha­czy przy­go­to­wa­li też deko­ra­cje i kostiu­my oraz pięk­ny śpiew.


Wstecz