Kino sfer­yczne

SONY DSCW pier­wszych dni­ach sty­cz­nia wszyscy uczniowie mieli przy­jem­ność udać się na seans fil­mowy do kina sfer­ycznego, które odwiedz­iło naszą szkołę. Filmy sfer­yczne to pro­jekc­ja obrazu pod kątem 360°.
W trak­cie pokazu wid­zowie śledzili wzrok­iem trójwymi­arową przestrzeń tworzącą real­isty­czne wid­owisko. Uczniowie oglą­dali filmy eduka­cyjne z różnych dziedzin nau­ki. Prezen­towały one fak­ty w ciekawy i innowa­cyjny sposób z zas­tosowaniem atrak­cyjnych i niesamow­itych efek­tów wiz­ual­nych i dźwiękowych.


Wstecz