Kaszub­ski Kon­kurs Recytatorski

3Mar­ty­na Miotk, Kin­ga Troc­ka, Zuzan­na Kle­isa z gru­py OP6C oraz Oli­wier Socha z gru­py OP5B wzię­li udział w Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Recy­ta­tor­skim Wier­szy i Fra­szek Ewy War­mow­skiej w Szo­pie. Oli­wier Socha z gru­py OP5B oraz Zuzan­na Kle­isa z gru­py OP6C otrzy­ma­li wyróżnienie.
Jest to ogrom­ny zaszczyt dla dzie­ci, ich rodzi­ców, a tak­że opie­ku­na pani Żane­ty Szy­me­row­skiej. Dzie­ci na co dzień nie posłu­gu­ją się języ­kiem kaszub­skim, jed­nak z ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niem uczy­ły się swo­ich wier­szy­ków. Ser­decz­nie wszyst­kim gratulujemy!


Wstecz