Kaszu­bi lubią gofry!

1Nasi uczniowie na zaję­ci­ach języ­ka kaszub­skiego   samodziel­nie zro­bili gofry. Było to słod­kie pod­sumowanie tem­atów związanych z kuch­nią. Przed skosz­towaniem swoich wyp­ieków każdy po kaszub­sku nazy­wał pro­duk­ty oraz sposób ich przy­go­towa­nia. Było to rewela­cyjne ćwicze­nie językowe, ale też świet­na przy­go­da kuli­nar­na. Takie zaję­cia z pewnoś­cią na dłu­go pozostaną w pamię­ci uczniów.