Kaszu­bi lubią gofry!

1Nasi ucznio­wie na zaję­ciach języ­ka kaszub­skie­go   samo­dziel­nie zro­bi­li gofry. Było to słod­kie pod­su­mo­wa­nie tema­tów zwią­za­nych z kuch­nią. Przed skosz­to­wa­niem swo­ich wypie­ków każ­dy po kaszub­sku nazy­wał pro­duk­ty oraz spo­sób ich przy­go­to­wa­nia. Było to rewe­la­cyj­ne ćwi­cze­nie języ­ko­we, ale też świet­na przy­go­da kuli­nar­na. Takie zaję­cia z pew­no­ścią na dłu­go pozo­sta­ną w pamię­ci uczniów.