Kan­gur Mate­ma­tycz­ny 2024

1Pozna­li­śmy już wyni­ki kon­kur­su „Kan­gur Mate­ma­tycz­ny 2024”. Wiel­kie gra­tu­la­cje dla naszych zdol­nych uczniów. W kate­go­rii Maluch (kla­sa 3 szko­ły podstawowej):
Tyszer Dawid (72,50 pkt.) — wyróżniony 
Plich­ta Tomasz (69,50 pkt.) — wyróżniony
Życzy­my dal­szych sukcesów!