Kan­gur Matem­aty­czny 2020

kangurW związku z zaw­iesze­niem zajęć w szkołach tegoroczny Kan­gur Matem­aty­czny został przeprowadzany zdal­nie w sferze wirtu­al­nej za pośred­nictwem plat­formy dzwonek.pl. Ze wzglę­du na wyjątkowy charak­ter konkur­su w tym roku uczest­ni­cy mieli 90 min­ut na rozwiązy­wanie zadań.
Przed właś­ci­wym konkursem uczniowie rozwiązy­wali prób­ny konkurs 25 i 26 maja, aby mogli lep­iej zapoz­nać się z dzi­ałaniem plat­formy. Między­nar­o­dowy Konkurs Matem­aty­czny „Kan­gur 2020” został przeprowad­zony w poszczegól­nych kat­e­go­ri­ach w dni­ach 3 – 5 czerwca.

Uczniowie, którzy uzyskali wysok­ie wyniki:

Julia Tysz­er II b w kat­e­gorii „Żaczek”  — wynik bard­zo dobry;
Kacper Andrychows­ki IIIa w kat­e­gorii „Maluch” — wyróżnienie
Stanisław Szulc III d w kat­e­gorii „Maluch” — wyróżnienie
Paweł Damps III e w kat­e­gorii „Maluch” — wyróżnienie
Joachim Słowy IV a w kat­e­gorii „Maluch” — wyróżnienie

Serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

Wstecz