Kan­gur Mate­ma­tycz­ny 2020

kangurW związ­ku z zawie­sze­niem zajęć w szko­łach tego­rocz­ny Kan­gur Mate­ma­tycz­ny został prze­pro­wa­dza­ny zdal­nie w sfe­rze wir­tu­al­nej za pośred­nic­twem plat­for­my dzwonek.pl. Ze wzglę­du na wyjąt­ko­wy cha­rak­ter kon­kur­su w tym roku uczest­ni­cy mie­li 90 minut na roz­wią­zy­wa­nie zadań.
Przed wła­ści­wym kon­kur­sem ucznio­wie roz­wią­zy­wa­li prób­ny kon­kurs 25 i 26 maja, aby mogli lepiej zapo­znać się z dzia­ła­niem plat­for­my. Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Mate­ma­tycz­ny „Kan­gur 2020” został prze­pro­wa­dzo­ny w poszcze­gól­nych kate­go­riach w dniach 3 – 5 czerwca.

Ucznio­wie, któ­rzy uzy­ska­li wyso­kie wyniki:

Julia Tyszer II b w kate­go­rii „Żaczek”  — wynik bar­dzo dobry;
Kac­per Andry­chow­ski IIIa w kate­go­rii „Maluch” — wyróżnienie
Sta­ni­sław Szulc III d w kate­go­rii „Maluch” — wyróżnienie
Paweł Damps III e w kate­go­rii „Maluch” — wyróżnienie
Joachim Sło­wy IV a w kate­go­rii „Maluch” — wyróżnienie

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych sukcesów!

Wstecz