„Kacz­ka Dzi­wacz­ka” w klasie pierwszej

1W klasie I c odbyły się zaję­cia czytel­nicze z treś­cią słyn­nej książ­ki lit­er­atu­ry dziecięcej autorstwa Jana Brzech­wy pt. „Kacz­ka Dzi­wacz­ka”. Uczniowie wysłuchali tek­stu zaprezen­towanego przez nauczy­ciela bib­liotekarza, następ­nie odszuki­wali „bzi­ki”, które wyczy­ni­ała kaczka.
Pod­czas zajęć pisal­iśmy drob­nym maczkiem, oraz rozwiązy­wal­iśmy szaradę słowną, w której należało wymienić słowa wys­tępu­jące w bajce zaczy­na­jące się na litery z wyrazu „KACZKA”. Dzieci wymieniły: „krza­czek, apte­ka, kupiec, zając, czesała się, kokar­da”. Pani bib­liotekar­ka wyjaśniła znacze­nie mniej znanych wyrazów np. ”pracz­ka, bry­t­fan­na”. Pod­sumowaniem zajęć były piękne portre­ty Kacz­ki Dzi­wacz­ki wyko­nane przez uczniów metodą col­lage. Pod­czas spotkań w pra­cowni kom­put­erowej uczniowie wykon­ali okład­ki do książ­ki „Kacz­ka Dzi­wacz­ka” Jana Brzech­wy, aby utr­wal­ić nazwisko auto­ra i tytuł baj­ki oraz zapamię­tać zasady pisowni nazw włas­nych. Zaję­cia okaza­ły się zabawne, twór­cze i rozwi­ja­jące nowe umiejęt­noś­ci. Zaję­cia odbyły się w ramach pro­jek­tu bib­liotecznego „Pokochaj książkę”.


Wstecz