„Kacz­ka Dzi­wacz­ka” w kla­sie pierwszej

1W kla­sie I c odby­ły się zaję­cia czy­tel­ni­cze z tre­ścią słyn­nej książ­ki lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej autor­stwa Jana Brze­chwy pt. „Kacz­ka Dzi­wacz­ka”. Ucznio­wie wysłu­cha­li tek­stu zapre­zen­to­wa­ne­go przez nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza, następ­nie odszu­ki­wa­li „bzi­ki”, któ­re wyczy­nia­ła kaczka.
Pod­czas zajęć pisa­li­śmy drob­nym macz­kiem, oraz roz­wią­zy­wa­li­śmy sza­ra­dę słow­ną, w któ­rej nale­ża­ło wymie­nić sło­wa wystę­pu­ją­ce w baj­ce zaczy­na­ją­ce się na lite­ry z wyra­zu „KACZKA”. Dzie­ci wymie­ni­ły: „krza­czek, apte­ka, kupiec, zając, cze­sa­ła się, kokar­da”. Pani biblio­te­kar­ka wyja­śni­ła zna­cze­nie mniej zna­nych wyra­zów np. ”pracz­ka, bryt­fan­na”. Pod­su­mo­wa­niem zajęć były pięk­ne por­tre­ty Kacz­ki Dzi­wacz­ki wyko­na­ne przez uczniów meto­dą col­la­ge. Pod­czas spo­tkań w pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej ucznio­wie wyko­na­li okład­ki do książ­ki „Kacz­ka Dzi­wacz­ka” Jana Brze­chwy, aby utrwa­lić nazwi­sko auto­ra i tytuł baj­ki oraz zapa­mię­tać zasa­dy pisow­ni nazw wła­snych. Zaję­cia oka­za­ły się zabaw­ne, twór­cze i roz­wi­ja­ją­ce nowe umie­jęt­no­ści. Zaję­cia odby­ły się w ramach pro­jek­tu biblio­tecz­ne­go „Poko­chaj książkę”.


Wstecz