Kącik przy­rod­ni­czy w gru­pie OP 6B

1Świat dooko­ła robi się coraz bar­dziej zie­lo­ny… w koń­cu wio­sna! Przed­szko­la­ki z gru­py OP 6B rów­nież chcia­ły, aby ich sala zazie­le­ni­ła się, więc posta­no­wi­ły zało­żyć „zie­lo­ny kącik przy­ro­dy”. Każ­dy mógł wło­żyć tro­chę swo­jej pra­cy i samo­dziel­nie napeł­nić pojem­nicz­ki i donicz­ki ziemią.
Po czym mali ogrod­ni­cy przy­stą­pi­ły do sia­nia i sadze­nia m.in. pie­trusz­ki, sała­ty, koper­ku, szczy­pior­ku oraz kwiat­ków- maciej­ki, hia­cyn­ty, astry. Na koniec wszyst­ko pod­la­li­śmy wodą i umie­ści­li­śmy w naszym kąci­ku przy­rod­ni­czym w sło­necz­nym miej­scu. Przed­szko­la­ki codzien­nie obser­wu­ją roz­wi­ja­ją­ce się rośli­ny i warun­ki ich roz­wo­ju. Zaba­wa w ogrod­ni­ków wszyst­kim bar­dzo się podo­ba­ła i każ­dy z dużym zaan­ga­żo­wa­niem wyko­ny­wał powie­rzo­ne mu zadanie.


Wstecz