Kącik przy­rod­niczy w grupie OP 6B

1Świat dookoła robi się coraz bardziej zielony… w końcu wios­na! Przed­szko­la­ki z grupy OP 6B również chci­ały, aby ich sala zazie­leniła się, więc postanow­iły założyć „zielony kącik przy­rody”. Każdy mógł włożyć trochę swo­jej pra­cy i samodziel­nie napełnić pojem­nicz­ki i don­icz­ki ziemią.
Po czym mali ogrod­ni­cy przys­tąpiły do sia­nia i sadzenia m.in. pietrusz­ki, sałaty, kop­erku, szczy­p­i­orku oraz kwiatków- maciej­ki, hia­cyn­ty, astry. Na koniec wszys­tko pod­lal­iśmy wodą i umieś­cil­iśmy w naszym kąciku przy­rod­niczym w słonecznym miejs­cu. Przed­szko­la­ki codzi­en­nie obser­wu­ją rozwi­ja­jące się rośliny i warun­ki ich roz­wo­ju. Zabawa w ogrod­ników wszys­tkim bard­zo się podobała i każdy z dużym zaan­gażowaniem wykony­wał powier­zone mu zadanie.


Wstecz