Jubi­le­uszo­wy X Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Zimowej

konkurs 120 Stycz­nia w Lębor­skim Cen­trum Kul­tu­ry odbył się Jubi­le­uszo­wy X Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Zimo­wej. W kon­kur­sie wzię­ło udział  62 solistów.
Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie repre­zen­to­wa­ło dwo­je uczniów – Anto­ni­na Hirsz z kl. III f i Oli­wia Jagu­siak z kl. VI a.Nasza uczen­ni­ca Anto­sia wyko­nu­jąc pasto­rał­kę „Spójrz na Jezu­sa” zdo­by­ła wyróż­nie­nie w kate­go­rii klas I- III. Gra­tu­lu­je­my i cze­ka­my na kolej­ne sukcesy!

Wstecz