Jubileuszowy X Pomors­ki Fes­ti­w­al Piosen­ki Zimowej

konkurs 120 Sty­cz­nia w Lęborskim Cen­trum Kul­tu­ry odbył się Jubileuszowy X Pomors­ki Fes­ti­w­al Piosen­ki Zimowej. W konkur­sie wzięło udzi­ał  62 solistów.
Szkołę Pod­sta­wową nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie reprezen­towało dwo­je uczniów – Anton­i­na Hirsz z kl. III f i Oli­wia Jagu­si­ak z kl. VI a.Nasza uczen­ni­ca Antosia wykonu­jąc pas­torałkę „Spójrz na Jezusa” zdobyła wyróżnie­nie w kat­e­gorii klas I- III. Grat­u­lu­je­my i czekamy na kole­jne sukcesy!

Wstecz