Jestem eko–moja zabaw­ka z recy­klin­gu. Kon­kurs w kla­sie IIIa

119 maja 2021 r.  został roz­strzy­gnię­ty kla­so­wy kon­kurs pla­stycz­no– tech­nicz­ny pt. JESTEM EKO – MOJA ZABAWKA Z RECYKLINGU. Zada­niem wycho­wan­ków było wspól­ne wyko­na­nie z rodzi­ca­mi zabaw­ki z mate­ria­łów, nada­ją­cych się do recyklingu.
Celem kon­kur­su było pogłę­bie­nie wie­dzy dzie­ci na temat zagad­nień z zakre­su eko­lo­gii i ochro­ny śro­do­wi­ska, roz­bu­dze­nie wyobraź­ni oraz fan­ta­zji, a tak­że wspie­ra­nie wię­zi rodzin­nych łączą­cych dzie­ci i rodzi­ców poprzez umoż­li­wie­nie wspól­ne­go two­rze­nia. Na kon­kurs napły­nę­ło łącz­nie 10 prac. Wszyst­kie były pięk­ne, este­tycz­ne, a przy tym nie­po­wta­rzal­ne! Do ich oce­ny powo­ła­no spe­cjal­ne jury, któ­re bra­ło pod uwa­gę: pomy­sło­wość, dobór mate­ria­łów odpa­do­wych, a tak­że tech­ni­kę wyko­na­nej pra­cy. Po wni­kli­wej obser­wa­cji przy­zna­no trzy nagro­dy głów­ne oraz wyróżnienie.

I miej­sce – Niko­dem Bisew­ski za pra­cę pt. „Wąż”
II miej­sce – Maja Ołda­kow­ska za pra­cę pt. „Eko lalka”
III miej­sce – Maja Kos za pra­cę pt. „Lalecz­ka”

Wyróż­nie­nie zaś otrzy­mał:
Bła­żej Tokar­ski- za pra­cę pt. „ Pingwiny”

Lau­re­aci  kon­kur­su otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my oraz nagro­dy.  Orga­ni­za­to­rzy dzię­ku­ją : wyko­naw­com prac i  ich rodzi­com za zain­te­re­so­wa­nie kon­kur­sem. Gra­tu­lu­je­my suk­ce­sów mło­dym artystom!


Wstecz