Jestem eko–moja zabawka z recyk­lin­gu. Konkurs w klasie IIIa

119 maja 2021 r.  został rozstrzyg­nię­ty kla­sowy konkurs plas­ty­czno– tech­niczny pt. JESTEM EKO – MOJA ZABAWKA Z RECYKLINGU. Zadaniem wychowanków było wspólne wyko­nanie z rodzi­ca­mi zabaw­ki z mate­ri­ałów, nada­ją­cych się do recyklingu.
Celem konkur­su było pogłę­bi­e­nie wiedzy dzieci na tem­at zagad­nień z zakre­su ekologii i ochrony środowiska, rozbudze­nie wyobraźni oraz fan­tazji, a także wspieranie więzi rodzin­nych łączą­cych dzieci i rodz­iców poprzez umożli­wie­nie wspól­nego tworzenia. Na konkurs napłynęło łącznie 10 prac. Wszys­tkie były piękne, este­ty­czne, a przy tym niepow­tarzalne! Do ich oce­ny powołano spec­jalne jury, które brało pod uwagę: pomysłowość, dobór mate­ri­ałów odpad­owych, a także tech­nikę wyko­nanej pra­cy. Po wnikli­wej obserwacji przyz­nano trzy nagrody główne oraz wyróżnienie.

I miejsce – Niko­dem Bisews­ki za pracę pt. „Wąż”
II miejsce – Maja Ołdakows­ka za pracę pt. „Eko lalka”
III miejsce – Maja Kos za pracę pt. „Lalecz­ka”

Wyróżnie­nie zaś otrzy­mał:
Błażej Tokars­ki- za pracę pt. „ Pingwiny”

Lau­reaci  konkur­su otrzy­mali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.  Orga­ni­za­torzy dzięku­ją : wykon­aw­com prac i  ich rodz­i­com za zain­tere­sowanie konkursem. Grat­u­lu­je­my sukcesów młodym artystom!


Wstecz