Jesien­nie u „Weso­łych Nutek”

FB_IMG_1604837097238Jesień to kolo­ro­wa i wyjąt­ko­wa pora roku, obfi­tu­ją­ca w cie­ka­we zaję­cia w przed­szko­lu. W gru­pie „Weso­łych Nutek” powstał kącik jesien­ny, w któ­rym zgro­ma­dzi­li­śmy dary jesie­ni przy­nie­sio­ne przez dzie­ci ze spa­ce­ru do lasu czy par­ku. Nie zabra­kło też prac pla­stycz­nych, któ­re przed­szko­la­ki uwielbiają.
Dzie­ci wyko­na­ły przy pomo­cy folii bąbel­ko­wej oraz czer­wo­nej far­by jesien­ne jabł­ka – pozna­ły dzię­ki temu nową tech­ni­kę pla­stycz­ną. Powsta­ły też jesien­ne drzew­ka, balet­ni­ce tań­czą­ce oraz jeży­ki z liści zebra­nych pod­czas spa­ce­rów. Do zabaw pla­stycz­nych wyko­rzy­sta­li­śmy rów­nież pla­ste­li­nę, paste­le, kolo­ro­wą bibu­łę z któ­rych powsta­ły mucho­mo­ry oraz jarzę­bi­na. Nato­miast kasz­ta­ny, szysz­ki i żołę­dzie sta­no­wi­ły świet­ny mate­riał do zabaw mate­ma­tycz­nych i gier. Oczy­wi­ście nie mogło zabrak­nąć jesien­nych wier­szy, skocz­nych pio­se­nek oraz zabaw rucho­wych, któ­re dzie­ci uwiel­bia­ją. Przed­szko­la­ki bar­dzo polu­bi­ły jesień i jej skar­by, ale rów­nież z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­ją na kolej­ną porę roku.


Wstecz