Jesi­en­nie u „Wesołych Nutek”

FB_IMG_1604837097238Jesień to kolorowa i wyjątkowa pora roku, obfi­tu­ją­ca w ciekawe zaję­cia w przed­szkolu. W grupie „Wesołych Nutek” pow­stał kącik jesi­en­ny, w którym zgro­madzil­iśmy dary jesieni przynie­sione przez dzieci ze spaceru do lasu czy parku. Nie zabrakło też prac plas­ty­cznych, które przed­szko­la­ki uwielbiają.
Dzieci wykon­ały przy pomo­cy folii bąbelkowej oraz czer­wonej far­by jesi­enne jabł­ka – poz­nały dzię­ki temu nową tech­nikę plas­ty­czną. Pow­stały też jesi­enne drzewka, balet­nice tańczące oraz jeży­ki z liś­ci zebranych pod­czas spac­erów. Do zabaw plas­ty­cznych wyko­rzys­tal­iśmy również plas­telinę, pastele, kolorową bibułę z których pow­stały muchomory oraz jarzębi­na. Nato­mi­ast kasz­tany, szysz­ki i żołędzie stanow­iły świet­ny mate­ri­ał do zabaw matem­aty­cznych i gier. Oczy­wiś­cie nie mogło zabraknąć jesi­en­nych wier­szy, skocznych piosenek oraz zabaw ruchowych, które dzieci uwiel­bi­a­ją. Przed­szko­la­ki bard­zo pol­u­biły jesień i jej skar­by, ale również z niecier­pli­woś­cią czeka­ją na kole­jną porę roku.


Wstecz