Jesi­enne warsz­taty z rodzi­ca­mi uczniów 

5W dniu 31.10.2019 r. wychowaw­czyni Natalia Klas z pomocą  p. Renaty Landowskiej w grupie 0P4B zor­ga­ni­zowała  warsz­taty plas­ty­czne dla rodz­iców i ich dzieci. Celem warsz­tatów było wyko­nanie jesi­en­nego lampionu.
Do ozdo­by lam­pi­onu użyte zostały wszelkie jesi­enne dary- kolorowe liś­cie, kasz­tany, żołędzie, szysz­ki oraz różnorodne mate­ri­ały plas­ty­czne. Rodz­ice i dzieci z zapałem wykony­wali piękne, kolorowe lam­pi­ony, wykazu­jąc przy tym wiele pomysłowoś­ci i kreaty­wnoś­ci. Był to naprawdę mile spęd­zony czas, pod­czas którego dzieci i rodz­ice wspól­nie pra­cow­ali, jed­nocześnie świet­nie się baw­iąc — spotkanie było doskon­ałą okazją dla rodz­iców do zobaczenia swoich pociech pod­czas zajęć. Wyko­nane „dzieła” dzieci zabrały do domu. Warsz­taty te były nie tylko wspani­ałą okazją do wyko­na­nia jesi­en­nych lam­pi­onów, ale przede wszys­tkim służyły inte­gracji dzieci i rodz­iców we wspól­nych dzi­ała­ni­ach. Serdecznie dzięku­je­my wszys­tkim rodz­i­com za przy­by­cie i wspól­ną zabawę!


Wstecz