Jesien­ne warsz­ta­ty z rodzi­ca­mi uczniów 

5W dniu 31.10.2019 r. wycho­waw­czy­ni Nata­lia Klas z pomo­cą  p. Rena­ty Lan­dow­skiej w gru­pie 0P4B zor­ga­ni­zo­wa­ła  warsz­ta­ty pla­stycz­ne dla rodzi­ców i ich dzie­ci. Celem warsz­ta­tów było wyko­na­nie jesien­ne­go lampionu.
Do ozdo­by lam­pio­nu uży­te zosta­ły wszel­kie jesien­ne dary- kolo­ro­we liście, kasz­ta­ny, żołę­dzie, szysz­ki oraz róż­no­rod­ne mate­ria­ły pla­stycz­ne. Rodzi­ce i dzie­ci z zapa­łem wyko­ny­wa­li pięk­ne, kolo­ro­we lam­pio­ny, wyka­zu­jąc przy tym wie­le pomy­sło­wo­ści i kre­atyw­no­ści. Był to napraw­dę mile spę­dzo­ny czas, pod­czas któ­re­go dzie­ci i rodzi­ce wspól­nie pra­co­wa­li, jed­no­cze­śnie świet­nie się bawiąc — spo­tka­nie było dosko­na­łą oka­zją dla rodzi­ców do zoba­cze­nia swo­ich pociech pod­czas zajęć. Wyko­na­ne „dzie­ła” dzie­ci zabra­ły do domu. Warsz­ta­ty te były nie tyl­ko wspa­nia­łą oka­zją do wyko­na­nia jesien­nych lam­pio­nów, ale przede wszyst­kim słu­ży­ły inte­gra­cji dzie­ci i rodzi­ców we wspól­nych dzia­ła­niach. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim rodzi­com za przy­by­cie i wspól­ną zabawę!


Wstecz