Jesien­ne wariacje

davDnia 17.10.2019 r. roz­strzy­gnię­to Szkol­ny Kon­kurs Logo­pe­dycz­no-Pla­stycz­ny „Jesien­ne waria­cje”. Pomy­sło­daw­czy­nia­mi i orga­ni­za­tor­ka­mi były panie:  Wero­ni­ka Engel­brecht, Agniesz­ka Bużan, Kata­rzy­na Grecz­ko-Kem­pa oraz Beti­na Kałduńska.
Celem kon­kur­su było roz­bu­dze­nie pla­stycz­nej i języ­ko­wej twór­czo­ści dzie­ci, pre­zen­ta­cja umie­jęt­no­ści i zdol­no­ści pla­stycz­nych. Zada­niem  było uka­za­nie w pra­cy  jak naj­wię­cej ilu­stra­cji, któ­re w swej nazwie zawie­ra­ją naj­trud­niej­sze gło­ski języ­ka pol­skie­go: gło­ski sze­re­gu szu­mią­ce­go  oraz gło­skę „r”. Istot­ne było wyko­rzy­sta­nie  nie­ty­po­wych ele­men­tów pla­stycz­nych. Dzie­ci wyka­za­ły się nie­zwy­kłą kre­atyw­no­ścią. Wyko­na­ne pra­ce zachwy­ca­ły swą  ory­gi­nal­no­ścią, dosko­na­le odda­wa­ły kli­mat tej nie­po­wta­rzal­nej pory roku.  Nagro­dzo­no osiem prac, dwie wyróż­nio­no. Wszyst­kim  lau­re­atom przy­zna­no nagro­dy i dyplo­my.  Dzie­ła małych arty­stów podzi­wiać moż­na było  w utwo­rzo­nej gale­rii prac przy głów­nym wej­ściu do szko­ły. Wszyst­kim bar­dzo dzię­ku­je­my za zaan­ga­żo­wa­nie i udział w kon­kur­sie. Zachę­ca­my do roz­wo­ju talen­tów, oraz udzia­łu w kolej­nych kon­kur­sach i akcjach  logopedyczno-plastycznych.


Wstecz