Jesi­enne wariacje

davDnia 17.10.2019 r. rozstrzyg­nię­to Szkol­ny Konkurs Logope­dy­czno-Plas­ty­czny „Jesi­enne wari­ac­je”. Pomysło­daw­czy­ni­a­mi i orga­ni­za­torka­mi były panie:  Weroni­ka Engel­brecht, Agniesz­ka Bużan, Katarzy­na Greczko-Kem­pa oraz Beti­na Kałduńska.
Celem konkur­su było rozbudze­nie plas­ty­cznej i językowej twór­c­zoś­ci dzieci, prezen­tac­ja umiejęt­noś­ci i zdol­noś­ci plas­ty­cznych. Zadaniem  było ukazanie w pra­cy  jak najwięcej ilus­tracji, które w swej nazwie zaw­ier­a­ją najtrud­niejsze głos­ki języ­ka pol­skiego: głos­ki szeregu szu­miącego  oraz głoskę „r”. Istotne było wyko­rzys­tanie  niety­powych ele­men­tów plas­ty­cznych. Dzieci wykaza­ły się niezwykłą kreaty­wnoś­cią. Wyko­nane prace zach­wycały swą  ory­gi­nal­noś­cią, doskonale odd­awały kli­mat tej niepow­tarzal­nej pory roku.  Nagrod­zono osiem prac, dwie wyróżniono. Wszys­tkim  lau­re­atom przyz­nano nagrody i dyplomy.  Dzieła małych artys­tów podzi­wiać moż­na było  w utwor­zonej galerii prac przy głównym wejś­ciu do szkoły. Wszys­tkim bard­zo dzięku­je­my za zaan­gażowanie i udzi­ał w konkur­sie. Zachę­camy do roz­wo­ju tal­en­tów, oraz udzi­ału w kole­jnych konkur­sach i akc­jach  logopedyczno-plastycznych.


Wstecz