Jesien­ne kon­kur­sy w świe­tli­cy szkolnej

1Kalen­da­rzo­wa zima już za parę dni, więc nasi ucznio­wie żegna­ją Jesień z przy­tu­pem. 20 i 30 listo­pa­da odby­ły się w świe­tli­cy szkol­nej dwa kon­kur­sy foto­gra­ficz­ne: “Jesień w obiek­ty­wie” oraz “Zaczy­ta­ni Jesie­nią”. Zosta­ły one zor­ga­ni­zo­wa­ne przez wycho­waw­ców świe­tli­cy w ramach reali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu “Z kul­tu­rą mi do twa­rzy”. Roz­strzy­gnię­cie oby­dwu kon­kur­sów odby­ło się 13.12.
Oto wyni­ki:
Kon­kurs “Jesień w obiektywie” 
1 miej­sce: Oli­wia Andrzej­czyk z kla­sy 1C
2 miej­sce: Filip Figlon z kla­sy 1d oraz Tymo­te­usz Lan­ga z kla­sy 1d
3 miej­sce: Fran­ci­szek Brzo­zow­ski z kla­sy 1d oraz Leon Wasyl­ka z kla­sy 1D
Kon­kurs “Zaczy­ta­ni Jesienią”
1 miej­sce: Filip Figlon z kla­sy 1d
2 miej­sce Maja Ani­sie­wicz z kla­sy 2b oraz Leon Wasyl­ka z kla­sy 1d
3 miej­sce: Fran­ci­szek Brzo­zow­ski z kla­sy 1d
Wszyst­kim uczest­ni­kom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i zapra­sza­my do uczest­nic­twa w kolej­nych konkursach.


Wstecz