Jesień w sadzie i ogro­dzie w gru­pie OP 6A i OP 6D

1Paź­dzier­nik to czas jesien­nych zbio­rów. Wśród darów jesie­ni nie mogło zabrak­nąć pysz­nych owo­ców i zdro­wych warzyw. Pod­czas zajęć gru­pa „Motyl­ki” i „Psz­czół­ki” roz­róż­nia­ły poszcze­gól­ne rodza­je owo­ców egzo­tycz­nych oraz owo­ców z pol­skich sadów.
Pogłę­bia­li­śmy rów­nież naszą wie­dzę na temat warzyw, któ­re znaj­dzie­my w każ­dym ogród­ku. Jed­nym z ele­men­tów zajęć było wyj­ście do pobli­skie­go skle­pu, pod­czas któ­re­go pozna­li­śmy bli­żej zawód sprze­daw­cy. Dowie­dzie­li­śmy się rów­nież skąd w skle­pie bio­rą się owo­ce i warzy­wa, a tak­że jak nale­ży je prze­cho­wy­wać, by dłu­żej pozo­sta­ły świe­że. Dodat­ko­wo utrwa­li­li­śmy, pozna­ne wcze­śniej zasa­dy wła­ści­we­go zacho­wa­nia się w skle­pie. Na koniec dzie­ci samo­dziel­nie doko­na­ły zaku­pów dowol­nych warzyw i owo­ców, któ­re wyko­rzy­sta­li­śmy już w naszym przed­szko­lu. Pod­su­mo­wa­niem zajęć była degu­sta­cja świe­żych warzyw i owo­ców oraz prze­two­rów takich jak prze­pysz­ne dże­my, powi­dła i soki, dzię­ki któ­rym sma­ki jesie­ni pozo­sta­ną z nami na dłużej.


Wstecz