Jeden za wszys­t­kich, wszyscy za jednego

1Uczniowie klasy III c z entuz­jazmem uczest­niczą w zaję­ci­ach wychowa­nia fizy­cznego. Świadomie sta­ją się współtwór­ca­mi zajęć, a tym samym biorą udzi­ał w pro­ce­sie autoe­dukacji. Dzieci chęt­nie poda­ją propozy­c­je, samodziel­nie pode­j­mu­ją dzi­ała­nia ruchowe w sposób twór­czy i aktywny.
Mają możli­wość wyboru przy­borów, ćwiczeń i konkurencji zgod­nie ze swoi­mi zain­tere­sowa­ni­a­mi. Takie zaję­cia pogłębi­a­ją motywację do dzi­ała­nia, inte­gru­ją zespół kla­sowy, wpły­wa­ją pozy­ty­wnie na relac­je koleżeńskie. Oznacza to częś­ciowe zastępowanie kon­troli nauczy­ciela — samokon­trolą, oce­ny – samooceną. Dzieci głęboko odczuwa­ją potrze­bę dzi­ałań ruchowych. Różnorodne ćwiczenia przynoszą im mnóst­wo zad­owole­nia, radoś­ci i satysfakcji.


Wstecz