Jeden za wszyst­kich, wszy­scy za jednego

1Ucznio­wie kla­sy III c z entu­zja­zmem uczest­ni­czą w zaję­ciach wycho­wa­nia fizycz­ne­go. Świa­do­mie sta­ją się współ­twór­ca­mi zajęć, a tym samym bio­rą udział w pro­ce­sie auto­edu­ka­cji. Dzie­ci chęt­nie poda­ją pro­po­zy­cje, samo­dziel­nie podej­mu­ją dzia­ła­nia rucho­we w spo­sób twór­czy i aktywny.
Mają moż­li­wość wybo­ru przy­bo­rów, ćwi­czeń i kon­ku­ren­cji zgod­nie ze swo­imi zain­te­re­so­wa­nia­mi. Takie zaję­cia pogłę­bia­ją moty­wa­cję do dzia­ła­nia, inte­gru­ją zespół kla­so­wy, wpły­wa­ją pozy­tyw­nie na rela­cje kole­żeń­skie. Ozna­cza to czę­ścio­we zastę­po­wa­nie kon­tro­li nauczy­cie­la — samo­kon­tro­lą, oce­ny – samo­oce­ną. Dzie­ci głę­bo­ko odczu­wa­ją potrze­bę dzia­łań rucho­wych. Róż­no­rod­ne ćwi­cze­nia przy­no­szą im mnó­stwo zado­wo­le­nia, rado­ści i satysfakcji.


Wstecz